ŠKOLA EMPATIE


Od 1.5.2017 sa môžete zapisovať na štúdium Psychofonetiky v Škole empatie.

 

Nový ročník otvoríme už na jeseň 2017.
Prvý vstupný seminár  bude 16. – 20. 11. 2017

 

1. ročník
Psychofonetika – základný ročník osobného a profesionálneho rozvoja.
Certifikát „MENTOR PRE OSOBNÚ UDRŽATEĽNOSŤ“

2. ročník

Psychofonetiké poradenstvo I.
Diplom „HOLISTICKÉ PORADENSTVO A KOUČING“

3. ročník

Psychofonetické poradenstvo II.
Diplom „POKROČILÝ PSYCHOFONETICKÝ PORADCA“

Psychofonetika poskytuje nástroje k prehĺbeniu vlastnej kreativity, vitality a spirituality a umožňuje nám tak obohatiť a spevniť svoj osobný i profesijný život.
Školu empatie  od roku 2013 na Slovensku organizuje PACE.

PRIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÉHO ROČNÍKA

 

 


 

PRVÝ ROČNÍK – ZÁKLADNÝ ROČNÍK
CERTIFIKÁT „MENTOR PRE OSOBNÚ UDRŽATEĽNOSŤ“

6 blokov 5-dňových intenzívnych seminárov v priebehu jedného roka zakončené 2-dňovým záverečným evaluačným stretnutím (30+2 dni). Termíny školy v roku 2017.

Jednoročný profesionálny tréning kombinuje zručnosti pre vlastnú starostlivosť, samoliečbu, zdravé hranice, prevenciu syndrómu vyhorenia, osobnú udržateľnosť a odolnosť, osobný rozvoj, komunikačné schopnosti, vodcovské schopnosti, metodickú empatiu a základné mentorstvo a poradenské zručnosti.
Výučba praktických nástrojov psychofonetiky pre seba-uvedomenie a seba-transformáciu, jedinečné vhľady do metodickej empatie.
Praktický výcvik v transformácii životných výziev na príležitosti pre osobný rozvoj, múdrosť a vodcovské schopnosti. Študenti spoznávajú a osvojujú si zručnosti a techniky vedúce k tomu, že môžu prakticky vziať zodpovednosť za svoj osobný rozvoj do vlastných rúk. Počas prvého roka si študenti osvojujú 
vlastný vzdelávací a terapeutický proces.
Cieľom 
je sebapoznanie, príčiny a súvislosti vlastného správania a najmä možnosti, ako toto zmeniť želaným spôsobom. Súčasťou môže byť oslobodenie od závislostí, depresií, úzkostí, chronického vyčerpania, fyzických príznakov ochorení atd. Pracuje sa s psycho-somatickými súvislosťami, tzn. s aspektami duše i tela.

Prvý ročník vytvára základ pre ďalšie štúdium psychofonetického poradenstva.

Obsah kurzu:
Seminár 1.1: Základy psychofonetiky
Seminár 1.2: Základy sebauvedomenia a starostlivosti o seba
Seminár 1.3: Základy seba-manažmentu a metodickej empatie
Seminár 1.4: Základy metodickej empatie, hlboké líderstvo a osobný rozvoj
Seminár 1.5: Základy mentorských zručností
Seminár 1.6: Základy koučingu a poradenských zručnosti

Pre koho je určený: Základný ročník v psychofonetike si kladie za cieľ zvyšovanie zručností pre osobný, sociálny a profesionálny rozvoj ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev a zo všetkých profesií. Jedná sa o tréning pre tých, ktorí chcú robiť to, čo robia na osobne a profesionálne vyššej úrovni účinnosti, udržateľnosti a tvorivosti, a stať sa efektívnymi mentormi pre ostatných, ktorí usilujú o to isté.

Výsledok: Na základe rozvoja vyššie uvedených atribútov osobného a profesionálneho rozvoja pre seba, sa absolventi stanú profesionálnymi mentormi osobnej udržateľnosti a komunikačných zručností pre ostatných.

Kurz poskytuje základné zručnosti pre poradenstvo a koučovanie, čo sú predpoklady pre prípadné ďalšie vzdelávanie ako profesionálni tréneri a poradcovia (pozri diplom „HOLISTICKÉ PORADENSTVO A KOUČING).

PODMIENKY ŠTÚDIA

Vstupné požiadavky
Vek minimálne 25 rokov
Minimálne 2 roky praxe aktívnej práce s ľuďmi.

PRIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÉHO ROČNÍKA

 


 

2. ROČNÍK – METODICKÁ EMPATIA
DIPLOM „HOLISTICKÉ PORADENSTVO A KOUČING“

6 blokov 5-dňových intenzívnych seminárov v priebehu jedného roka zakončené 2-dňovým záverečným evaluačným stretnutím (30+2 dni)

Spolu so základným ročníkom psychofonetiky tento kurz poskytuje komplexné 2 roky odbornej prípravy pre psychofonetické koučovanie a poradenstvo.
Nadväzuje na prvý ročník, prehĺbením nadobudnutých poznatkov a rozšírením o špecifické modality a situácie. Študent pokračuje v práci so sebou i v študijných skupinách. Pod supervíziou praktikuje konverzačnú fázu s klientami z verejnosti, v štúdiu sa kladie dôraz na zručnosti fázy akcie. Po úspešnom ukončení môže absolvent používať konverzačnú modalitu psychofonetiky ako metódu poradenstva a koučingu.
Jednoročný postgraduálny tréning praktických zručností pre koučovanie, poradenstvo a metodickú empatiu.
Pripravuje kvalifikovaných ľudí pracovať samostatne ako nezávislí profesionálni koučovia a poradcovia v súkromnej praxi, v spolupráci s klinikami a v službách v súlade s Etickým kódexom.

Obsah kurzu:
Prehĺbenie praktických zručností psychofonetiky pre osobné aj profesionálne použitie.
Prehĺbenie zručnosti osobného procesovania, osobný a duchovný rozvoj.
Prehĺbenie zručností metodickej empatie a paralelné procesovanie.
Tréning psychofonetickej konverzačnej fázy.
Tréning psychofonetickej akčnej fázy.
Získanie efektívnych praktických zručností v holistickom poradenstve a koučovaní.
Tréning fenomenológie a metodológie uvedomenia si skúsenosti.
Prax holistického poradenstva, koučovania a vedenie malej skupiny so supervíziou.

Kvalifikácia umožňuje:
Registrácia a členstvo kouča a poradcu v IAPP (International Association of Psychophonetics practitioners – Medzinárodná asociácia psychofonetických poradcov)
Licencia k profesionálnej praxi ako kouč a psychofonetický poradca.

Pre koho je určený: Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí sa chcú stať efektívnymi profesionálnymi koučami a poradcami, a zároveň neustále rozvíjať seba ako ľudskú bytosť, s mocnými nástrojmi psychofonetiky a so stále sa prehlbujúcimi aplikovateľnými vhľadmi do filozofie slobody a metodickej empatie.
Je to pre zrelých dospelých a skúsených odborníkov v terapeutickej oblasti, v oblasti vzdelávania, vedenia podnikov, technológií, umenia a služieb, ktorí chcú transformovať svoje bohaté skúsenosti a múdrosť do novej aplikácie posilnenia druhých, zároveň s prehlbovaním spojenia s vlastnou vnútornou múdrosťou a tvorivosťou.

Výsledok: Efektívny a udržateľný profesionálny psychofonetický holistický kouč a poradca.

PODMIENKY ŠTÚDIA

Vstupné požiadavky:
Absolvovanie štúdia v oblasti týkajúcej sa ľudského rozvoja, vzdelávania, starostlivosti a vedenia.
Aspoň 3 roky praxe v príslušnom odbore, zahŕňajúce riadenie ľudí, starostlivosť, vzdelávanie alebo liečenie.
Dosiahnutie kvalifikácie – certifikát Medzinárodného Psychofonetického Inštitútu „MENTOR PRE OSOBNÚ UDRŽATEĽNOSŤ“ – absolvovanie 1. ročníka. .
Odhodlanie a schopnosť pôsobiť ako pozitívny agent zmeny vo vlastnom okolí.
Absolvovaný vstupný pohovor a motivačný list.


 

3. ROČNÍK – PSYCHOFONETICKÉ PORADENSTVO
DIPLOM„POKROČILÝ PSYCHOFONETICKÝ PORADCA“

6 blokov 5-dňových intenzívnych seminárov v priebehu jedného roka zakončené 2-dňovým záverečným evaluačným stretnutím (30+2 dni)

Duševný rozvoj k slobode
Dokončenie odbornej prípravy v psychofonetike: modalita psycho-duchovno-somatickej podpory pre liečenie, rozvoj, transformáciu a kreativitu človeka.
Tento kurz je určený pre profesionálov, ktorý si prajú Psychofonetiku používať v praxi ako svoju odbornú činnosť. Nadväzuje na druhý ročník. Je to podrobný výcvik kombinujúci hlbší rozvoj empatie s aktivitami založenými na Psychofonetike, ktorý ďalej uplatňuje hlbokú inteligenciu získanú zvedomením spontánnych gest, vizualizácie a hlások ľudskej reči. Budúci absolvent si vyberá a ďalej rozvíja svoju vlastnú praktickú formu aplikácie psychológie slobody. Ročník je ukončený teoretickou záverečnou prácou.

Psychofonetická prax je terapeuticko-vzdelávací proces, ktorý umožňuje ľuďom vytvoriť objektívny pohľad na ich subjektívne skúsenosti, dať im nový význam a utvoriť pre seba novú realitu.
Ako profesia psychofonetika zahŕňa tieto zručnosti: mentoring, koučing, poradenstvo, psychoterapia, psychosomatická seba-intervencia a psycho-spirituálne povzbudenie – uplatnené v jednom komplexnom flexibilnom procese na základe prezentovanej potreby. Umožňuje ľuďom, aby sa stali vlastnými liečiteľmi, učiteľmi, mentormi, vodcami a tvorcami vlastných životov.

Zručnosti psychofonetickej terapeuticko-vzdelávacej intervencie zahŕňajú:
Cieľom konverzácie založenej na metodickej empatii je aktivovanie telesnej pamäte a tela, prostredníctvom vyjadrenia cez gesto, vizualizáciu a zvuky, prebudenie vnútorných postáv, posilnenie vlastného „JA“, uznanie a opustenie automatických vzorcov reakcií vytváraním nových postáv a nových reakcií, prekonávanie neželaných reakcií, privlastnenie projekcií, stretnutie a konfrontácia všetkých svojich aspektov s prevzatím hlbšej zodpovednosti za svoj osud, pričom sa prejavuje vlastný vyšší potenciál cez vlastnú existujúcu realitu.

Psychofonetika je psychológia slobody. Vo všetkých náročných podmienkach, kde sa človek nájde je hlavnou zložkou skúsenosti to, akým spôsob ju človek prežíva a aký význam jej dáva. V tej situácii nemusí byť možnosť slobodnej voľby, pokiaľ ide o dané okolnosti a skúsenosti, ktorým človek v danom čase čelí. Ale je tu potenciál slobody, pokiaľ ide o spôsob, akým človek čelí, vyrovnáva sa a vysporiadava sa s týmito okolnosťami a skúsenosťami, aký význam im dáva a ako sa rozhodne v reakcii na ne konať.
Psychofonetika je proces zapájania hlbšej inteligencie a potenciálnych zdrojov, sily a kreativity, mení životné výzvy na príležitosti pre osobný rast. To robí tým, že
a) umožňuje vytvorenie hlbšej perspektívy k vlastnej skúsenosti, nech už je to akákoľvek skúsenosť;
b) definuje cieľ, „Prianie“, ktoré určuje smer usilovania;
c) napomáha hlbokému skúmaniu dynamiky a skutočností, ktoré sú v pozadí skúsenosti;
d) sprístupňuje a mobilizuje hlboké interné, obnoviteľné zdroje pre vnútornú i vonkajšiu zmenu vedenú vlastným prianím.

Diplom „POKROČILÝ PSYCHOFONETICKÝ PORADCA“ umožňuje absolventom používať celú škálu psychofonetických nástrojov a procesov, konverzačnú aj akčnú fázu, profesionálne, samostatne a nezávisle.

Obsah kurzu:
Pokročilý tréning psychofonetickej konverzačnej fázy, prehĺbenie zručností metodickej empatie.
Pokročilý tréning psychofonetickej akčnej fázy, dokončenie získania celého rozsahu psychofonetických sekvencií akčnej fázy.
Získanie schopnosti zručne kombinovať konverzačnú a akčnú fázy psychofonetiky.
Štúdium a aplikácia vedenia skupín osobného rozvoja založené na psychofonetike.
Návrh a realizácia individuálneho teoretického výskumného projektu v oblasti terapeutickej aplikácie.
Psychofonetická prax s klientami z verejnosti so supervíziou. Odovzdanie prezentácií riešených prípadov.

Pre koho je určený: Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí sa chcú stať efektívnymi profesionálnymi psychofonetickými poradcami, a zároveň neustále rozvíjať seba ako ľudskú bytosť, s mocnými nástrojmi psychofonetiky a so stále sa prehlbujúcimi aplikovateľnými vhľadmi do filozofie slobody a metodickej empatie.
Je to pre zrelých dospelých a skúsených odborníkov v terapeutickej oblasti, v oblasti vzdelávania, vedenia podnikov, technológií, umenia a služieb, ktorí chcú transformovať svoje bohaté skúsenosti a múdrosť do novej aplikácie posilnenia druhých, zároveň s prehlbovaním spojenia s vlastnou vnútornou múdrosťou a tvorivosťou.

PODMIENKY ŠTÚDIA

Vstupné požiadavky:
Dosiahnutie kvalifikácie – diplom Medzinárodného Psychofonetického Inštitútu „HOLISTICKÉ PORADENSTVO A KOUČING“ – absolvovanie 2. ročníka.
Priebežná psychofonetická prax – osobná aj s klientmi.
Vstupný pohovor.

PRIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÉHO ROČNÍKA