18.10.2018 Vďačnosť ako základná podmienka ľudskej evolúcie – BA

Skutočná a hlboká vďačnosť mení naše srdce a celú ľudskú bytosť.

Vďačnosť býva často podceňovaná a redukovaná na niečo vhodné, dobré, malo by byť, kresťanské. Čím viac je spoločensky očakávaná a vyžadovaná ako súčasť sociálnej interakcie, tým povrchnejšiu podobu má a tým väčší odpor v sebe nesie.

Prečo sa teda o nejakú vďačnosť snažiť?

Pretože vďačnosť transformuje pocity nedostatku, ktoré sú koreňom nespokojnosti do žitia v pokornej úcte voči všetkému, čoho sa nám dostáva. Žiadny okamžik nenesie v sebe všetko, čo sme kedy chceli. V každom okamžiku je z toho prítomné niečo, kým iné absentuje. Naša myseľ sa však prirodzene zameriava na to, čo chýba a to spôsobuje naše utrpenie. Vidíme, čoho sa nám nedostáva. Prostredníctvom vďačnosti  vieme presmerovať myseľ na všetko to bohatstvo, ktoré je v našom živote prítomné, ale nebolo videné. A je toho o mnoho viac.

Vedome žitá vďačnosť natrvalo mení naše vnímanie sveta. Žitie vo vďačnosti je osobná voľba a je to cesta.

Viac sa o tejto ceste a práci s psychofonetikou ako nástrojom zmeny dozviete priamo na workshope.

Psychofonetika je metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

Workshop vedie YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax.

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením.

____________

Gratitude as the fundamental condition for the human evolution

Real and deep gratitude changes our heart and the whole human being.

Gratitude is often underestimated and reduced to something appropriate, good, it should be, Christian. The more socially expected and required is it as part of social interaction, the more superficial it is and the greater the resistance it create.

So why should we strive for some gratitude?

Because gratitude transforms the feelings of lack, that are the roots of dissatisfaction, into living with a humble respect to everything we have. There is no such moment where we would have everything we ever wanted. At any moment something from it is present  while something else is absent. Our mind, however, naturally focuses on what is missing and that causes our suffering. We see what we do not get. Through gratitude, we can redirect the mind to all the abundance that is present in our lives, but was unseen. And there is much more.

Consciously lived gratitude permanently changes our perception of the world. Living in gratitude is a personal choice and it’s a path.

In this workshop you can learn more about this path and how to use psychophonetics as the tool for change.

____________

Miesto / Location: Monsters Cafe and Bar, Rusovská cesta 50-56, Bratislava
Kedy / Time:  štvrtok 18.októbra, 18:00 – 21:00
Cena / Fee: 20€

Študenti Školy empatie majú vstup zdarma.

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE: