STANOVY PACESTANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
PSYCHOSOPHY ACADEMY OF CENTRAL EUROPE

ČLÁNOK 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.
Názov občianskeho združenia je Psychosophy Academy of Central Europe, v slovenskom jazyku Akadémia psychosofie pre strednú Európu. Oficiálna skratka je PACE.
2. Sídlo združenia je Clementisova 20, 900 27 Bernolákovo.
3. Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

ČLÁNOK 2
PREAMBULA
Psychosophy Academy of Central Europe je nezisková, mimovládna organizácia, usilujúca sa o výskum, vzdelávanie, podporu a propagáciu aktivít Psychosofie.
Psychosofia je myšlienkový smer v psychológii, ktorý založil Rudolf Steiner v Berlíne v roku 1910. Je zároveň rozvinutím téz Filozofie slobody (dielo R. Steinera, 1894) v oblasti psychológie.

ČLÁNOK 3
CIELE A ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
Hlavnými cieľmi združenia sú:
1. Vzdelávanie – Realizovať vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti životného poradenstva, Psychosofie a jej aplikácií.
2. Podpora a propagácia – Vytvoriť verejné a profesionálne povedomie o Psychosofii a jej príspevkoch pre spoločnosť prostredníctvom prednášok, seminárov, konferencií a príspevkov študentov Psychosofie v rámci rôznych združení, organizácií, vzdelávacích inštitúcií a služieb, ako aj vydávaním publikácií na podporu cieľov združenia.
3. Uznanie – Usilovať sa o verejné, profesionálne a štátne uznanie Psychosofie a jej praktických aplikácií.
4. Spolupráca a sociálny aspekt práce – Vytvoriť kontakty, výmeny a zdieľanie vzájomných príspevkov medzi PACE a inými relevantnými a podobne zmýšľajúcimi hnutiami v strednej Európe a ďalej vo svete.

ČLÁNOK 4
ČLENSTVO
1. Vznik členstva
Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, plne spôsobilá na právne úkony, na základe vyplnenia a registrácie prihlášky a zaplatenia členského príspevku a po schválení správnou radou. Člen súhlasí so zámerom, cieľmi a činnosťou združenia.
2. Druhy členstva
.
Riadny člen
Riadnym členom sa môže stať fyzická osoba, podporujúca zámery a ciele združenia. Riadny člen má hlasovacie právo a môže byť volený do orgánov združenia.
. Čestný člen
Čestným členom sa stáva fyzická osoba rozhodnutím správnej rady. Čestný člen nemá hlasovacie právo a nemôže byť volený do orgánov združenia a neplatí členské príspevky. Čestné členstvo zaniká rozhodnutím správnej rady.
3. Zánik členstva
Členstvo v PACE zaniká:
1. vystúpením z PACE, a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia,
2. vyškrtnutím správnou radou PACE v prípade nezaplatenia členského príspevku za kalendárny rok,
3. vylúčením. Člen PACE môže byť vylúčený z dôvodu poškodenia dobrého mena PACE hrubým spôsobom alebo z dôvodu poškodenia záujmu PACE hrubým spôsobom. Člen je prizvaný na rokovanie správnej rady PACE, ktorá rozhoduje o jeho vylúčení. Rozhodnutie o vylúčení musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi.
4. úmrtím
5. zánikom združenia
6. zmenou členstva – Vznikom nového druhu členstva zaniká predchádzajúci druh členstva.

ČLÁNOK 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
Člen má právo:
. podieľať sa na činnosti združenia podľa vlastného rozhodnutia a výberu v zmysle jednotlivých druhov členstva,
. využívať služby a výhody členstva poskytované združením v zmysle jednotlivých druhov členstva,
. voliť a byť volený do orgánov združenia,
. obracať sa na orgány združenia s podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami,
. byť informovaný o rozhodnutiach združenia,
. podávať návrhy na zmeny stanov združenia v súlade s rokovacím poriadkom valného zhromaždenia.
Každý člen je povinný:
. obnovovať členstvo zaplatením povinného ročného členského príspevku (okrem čestného člena). Výšku povinného ročného členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie na návrh správnej rady.
. dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia.

ČLÁNOK 6
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Orgánmi združenia sú:
1. valné zhromaždenie
2. správna rada
3. prezident
4. správca

ČLÁNOK 7
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada združenia najmenej jedenkrát ročne. Valné zhromaždenie môže byť zvolané aj na základe písomného požiadania 1/3 riadnych členov.
Valné zhromaždenie:
. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
. volí a odvoláva členov správnej rady
. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
. schvaľuje rokovací poriadok,
Uznesenia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov. Na schválenie stanov sú potrebné najmenej 2/3 hlasov riadnych členov prítomných alebo zúčastňujúcich sa aktu volieb. Hlasovanie sa riadi platným volebným poriadkom.

ČLÁNOK 8
SPRÁVNA RADA
Správna rada je výkonným orgánom združenia.
Členom správnej rady sa môže stať riadny člen združenia.
Správna rada je volená a odvolávaná valným zhromaždením. Zabezpečuje, riadi a zodpovedá za činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, zvoláva valné zhromaždenie a zodpovedá za jeho obsahovú prípravu. Valnému zhromaždeniu predkladá:
. plán činnosti združenia,
. správu o činnosti združenia,
. rozpočet združenia,
. správu o hospodárení združenia.
Do kompetencií správnej rady patria nasledovné úlohy:
. Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena, rozhoduje o udelení a zrušení čestného členstva.
. Vymenováva likvidátora v prípade likvidácie združenia.
. Správna rada menuje, odvoláva prezidenta a správcu a hodnotí jeho činnosť.
. Rozhoduje o zrušení združenia.
Členmi prvej správnej rady sú členovia prípravného výboru na registráciu združenia.
Správnu radu zvoláva a riadi správca alebo ním poverený člen správnej rady z vlastného rozhodnutia a/alebo na písomný podnet najmenej 1/3 členov správnej rady. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov správnej rady. Správna rada schvaľuje alebo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

ČLÁNOK 9
PREZIDENT
Prezident je najvyšším predstaviteľom združenia. Zastupuje združenie vo veciach politiky a strategických zámerov a podpisuje rozhodnutia správnej rady. Je priamo volený a odvolávaný valným zhromaždením.
Prvým prezidentom PACE je Yehuda Tagar, 25 Riverside Terrace, Hout Bay, Cape Town.

ČLÁNOK 10
SPRÁVCA
Správca je štatutárnym orgánom združenia. Je menovaný a odvolávaný správnou radou. Do kompetencií správcu patrí:
. Zvoláva stretnutia správnej rady.
. Predkladá plán a správu o činnosti správnej rade.
. V prípade odstúpenia alebo odvolania správcu preberá jeho funkciu prezident, alebo poverený člen správnej rady, až do menovania nového správcu.
. Poveruje iných členov správnej rady výkonom niektorých kompetencií.
Správcom PACE je:
Miroslava Heribanová, Clementisova 20, 900 27 Bernolákovo

ČLÁNOK 11
HOSPODÁRENIE S MAJETKOM ZDRUŽENIA
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
Zdrojmi majetku sú:
. členské príspevky,
. príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
. výnosy z majetku,
. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia, ktoré budú použité len na podporu cieľov združenia.
V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia v súlade so všeobecnými záväznými predpismi.

ČLÁNOK 12
ZÁNIK ZDRUŽENIA
Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia správnej rady v súlade so stanovami. Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanovuje likvidátora.
Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia.