15. – 16.9.2018 Transformačné modelovanie – Bernolákovo

 

Workshop má za cieľ vložiť do rúk inšpiráciu, ktorá žije v duši, priniesť do hmoty dynamiku síl pôsobiacich medzi dušou a telom. Konečný výtvor ako odtlačok duše.

INTENZÍVNY WORKSHOP MODELOVANIA Z HLINY

Vo vonkajšej prírode v tvaroch a pohyboch vidíme pôsobiť sily života. Sochárstvo jedinečným spôsobom môže zachytávať a vyjadrovať vedomie o týchto silách.
Intenzívny workshop Transformačné modelovanie prebúdza v človeku tvorcu, ktorý poznáva formujúce sily vo svete prírody s celým potenciálom múdrosti, krásy a liečenia, ktoré v sebe má. Zviditeľňuje rovnakú dynamiku v ľudskom vnútri. Pomáha nachádzať v nevedomí spektrum vnútorných vzorcov a spomienok. Modelovanie je proces uchopenia týchto vnútorných síl. Vytvára príležitosť na sebauvedomenie, prieskum, uvoľnenie, transformáciu a liečenie. Podporuje osobný rozvoj,  schopnosti komunikácie so sebou a ostatnými.

Obsah workshopu: Prebudenie sa pre dynamiku formujúcich síl v prírode, v ľudskom organizme, citovom živote a predstavivosti * Aktívne povedomie o polaritách v 3-rozmernom priestore – spoznanie týchto polarít v sebe, v prírode, vycítenie v tele * 5 elementov v 4 ročných obdobiach *  Objavovanie spojenia medzi dynamikou zvukov a formovaním časopriestoru * Nadviazanie spojenia medzi telesným gestom a výrazom v hmote * Nadviazanie trvalej komunikácie medzi bdelým vedomím a  snovou skúsenosťou – spánok ako skúsenosť – premostenie prostredníctvom hliny ako média *  posilnenie a osvieženie životných síl

________

INTENSE CLAY MODELING WORKSHOP

The aim of this workshop is to place the inspiration that lives in the soul, into our hands, to bring the dynamics of the forces between the soul and the body into the matter. The final creation as an imprint of the soul.

In outer nature, in shapes and movement, we can see the forces of life. Sculpting as an unique mean can capture and express consciousness related to these forces. Intense workshop of transformational modeling awakes the Creator in human being, who can get to know the forming forces in the world of nature with it’s entire potential of wisdom, beauty and healing that it carries. It makes visible the very same dynamics in the human being.  It helps to recognize a spectrum of internal patterns and memories in unconsciousness.

Modeling is a process of grasping these internal forces. It creates an opportunity for self-awareness, exploration, release, transformation and healing. It supports personal development, ability to communicate with ourselves and others.

Workshop content: * Awakening to the dynamics of the forces in nature, human body, emotional life and imagination  * Active awareness of polarities in the 3-dimensional space – recognizing these polarities within ourselves, in the nature through body sensing  * 5 elements in 4 seasons  * Discovering the connection between the sound dynamics and the time-space formation  * Establishing the connection between the body gesture and the expression in the matter  * Establishing the lasting communication between the awake consciousness and the dream experience – sleep as an experience – bridging through clay as a medium  * Empowerment and enlivening.

___________

Kde/Where: Ecce Homo, Bernolákovo, Clementisova 20
Cena/Fee: 110 EUR (v cene je zahrnutý materiál)

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE:

Error: Contact form not found.