19.11. Umenie ako nástroj transformácie? (KE)

for English, please scroll down

Pozývame Vás na prednášku Školy empatie s Yehudom Tagarom
Umenie ako nástroj transformácie?
(UMELECKÉ) VYJADRENIE za účelom seba-premeny
Úloha umenia v osobnom rozvoji, liečení a transformácii
SKUTOČNÉ POZNANIE PRICHÁDZA Z VYJADRENIA s Yehudom Tagarom a Psychofonetikou – prebudenie sa do hlbokej ľudskosti

Verbálna komunikácia vyjadruje 5% ľudskej komunikácie, zvyšok sa odohráva neverbálne, poväčšine nevedome. Ľudská duša nie je vedec, filozof či počítač. Je to umelec v tvorivom procese, v prvom rade, či už je to na vedomej úrovni alebo nie. Intelekt je len jej malou časťou. V momente, keď niečo vyjadríme slovami, vetami, definíciami, je to už výsledný produkt procesu imaginácie, asociácií, významu, motivácie, zámerov a osobného zmyslu. Žiaden z nich nemá pôvod v mysli. Priradzovanie významu či zmyslu je primárne kreatívna umelecká dynamika.

Ak si prajeme pochopiť skutočné zámery druhého človeka, musíme mu načúvať za rámec slov a počuť ten bohatý duševný proces, ktorý je za vypovedanými slovami. Na to, aby sme toho boli schopní, musíme aktivovať a posilniť náš neverbálny, umelecký, imaginatívny živoť. Tí z nás, ktorí chcú rozumieť ľudom na hlbokej úrovni, musia pestovať vlastné umelecké vyjadrenie a inteligenciu. Skutočná empatia je bez tohto nemožná.
Psychofonetika – metóda umeleckej terapie, koučingu, counselingu, psychoterapie, psychosomatického liečenia – zapája hlbokú inteligenciu gesta a pohybu, aktívnu vizualizáciu, hlásky a intonáciu, ktoré sú všetky založené na aktívnom vnímaní duševnej dynamiky v tele. Tieto médiá sú rozšírením tanca, drámy, maľby, sochárstva, poézie, hudby, architektúry a sociálnych umení. Umelecké formy vyjadrenia sú prostriedkom na vyjadrenie, liečenie, premenu a výživu hlboko v ľudskej duši.

O lektorovi
YEHUDA TAGAR – terapeut a učiteľ pôvodom z Izraela s bulharsko-ukrajinskými koreňmi. Vyvinul vlastnú terapeutickú metódu psychofonetiku, vystavanú na základoch psychosofie, práce s gestom, hláskami a metodickou empatiou.

Jeho prístup je jedinečný, umožňuje klientovi rozpoznať nové zdroje, uvidieť, čo je nevidené a postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie. Pôsobil v Austrálii, Juhoafrickej republike a v Anglicku a už niekoľko rokov vedie kurzy osobného rozvoja terapeutického counsellingu na Slovensku.

Vstup: dobrovoľný príspevok
Tlmočenie zabezpečené
Miesto: Výmenník Štítová, Štítová 3, 040 01 Košice, Slovakia
Registrácia: janka.mudra@pace.sk

EXPRESSION FOR TRANSFORMATION
The role of the expressive arts in personal development, healing and transformation
With Psychophonetics – awakening to deep humanity

‘Real knowledge comes from expression’
By Yehuda Tagar
Founder of Psychophonetics, Directorof Psychophonetics Institute International, PACE – Psychosophy Academy of Central Europe and Skola Empathie.

Verbal communication expresses 5% of human communication, the rest of our communication takes place non-verbally, most of it unconsciously. The human soul is not a scientist, a philosopher or a computer. It is an artist in a creative process, first and foremost, consciously or not. Reflective intellect is a small part of it. By the time you say something in words, sentences, definitions and concept – it is the finished product of a process of imagination, associations, meaning, motivation, intentions and personal meaning, none of these is originated in the reflective intellect. Meaning is primarily a creative, artistic dynamics.

If you wish to understand another person’s real intention and meaning – you have to listen to him/her beyond the words and hear the rich soul process that created the words spoken. To do that – you must activate and strengthen your own non-verbal, artistic, imaginative life. Those of us who wish to understand people deeply have to cultivate their own artistic expression and intelligence. Real empathy is impossible without it.

Psychophonetics – a method of arts therapy, coaching, counselling, psychotherapy, psycho-somatic healing and consultancy – engages the Deep Intelligence of Gesture & Movement, Active Visualization, Sounds & Intonation, all based on Active Sensing of he soul dynamics in the body. These mediums are extensions of dance, drama, painting, sculpting, poetry, music, architecture, social arts. The expressive arts express, heal, transform and nurture the depth of human soul-life.

All true artistic endeavours have implications for human communication, education, social cohesion, heightened awareness and healing, both personal and social.

Counsellors are soul artists.

facebook: https://www.facebook.com/events/423873824942835/