20.9. Zdravé osobné hranice v našich vzťahoch – BA

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Mať jasné a vyvážené osobné hranice je základný predpoklad pre zdravé vzťahy. Vedieť kto som, čo chcem a nechcem a schopnosť komunikovať to druhej strane, mi umožní dosiahnuť uspokojenie mojich potrieb. Vedieť vnímať a rešpektovať aj potreby iných ľudí mi dovoľuje fungovať vo vzťahoch s nimi a zažívať blízkosť. Orientácia na seba a na druhého sú dve polarity a vždy máme prevažujúcu tendenciu pre niektorú z nich.

Pokiaľ sme ako deti zažili prostredie, kde naše potreby neboli dôležité, naopak museli sme sa prispôsobovať a starať o iných, naučili sme sa vnímať silnejšie ich pocity a potreby, než svoje vlastné. Naše hranice budú chabé, ba možno až neexistujúce. Vo vzťahu máme tendenciu strácať samých seba a väčšinou druhým dovolíme viac, než je pre nás dobré.

Ak sme naopak zažili iný typ zranenia – zradu či opustenie, je dosť možné, že sme sa zavreli pred svetom, aby sme už nedovolili niekomu ďalšiemu, aby nám ublížil. Postavili sme vysokú nepreniknuteľnú stenu, ktorá nás má chrániť a nikoho za ňu nepustíme. Absencia dôvery vytvára extrémne silné hranice, neumožňuje blízkosť a skutočné spojenie. Naopak, prináša oddelenosť a izoláciu.

Je možné prekonať tieto nastavenia, vyliečiť rané zranenia a získať rovnováhu. Obnoviť dôveru, dovoliť si zraniteľnosť a pustiť si niekoho k telu. Či sa postaviť za seba, naučiť sa hovoriť nie a odísť, ak sa necítime dobre. Ako na to – sa pozrieme spolu v rámci tohto praktického workshopu.


HEALTHY PERSONAL BOUNDARIES IN RELATIONSHIPS

To have clear and balanced personal boundaries – this is an essential prerequisite for healthy relationships. Knowing who I am, what I want and do not want, and the ability to communicate it to the other party allows me to make sure that my needs will be fulfilled. Being aware of and respect also other people’s needs allows me to function in relationships and experience closeness. The orientation on ourselves and on the others are two polarities and we always have a predominant tendency for one of them.

If we as children experienced an environment where our needs were not important, on the contrary we had to adapt and care for others, we learnt to perceive their feelings and needs more strongly than our own. Our boundaries will be weak, even perhaps non-existent. In a relationship we tend to lose ourselves and usually allow others more than is good for us.

On the other hand, if we have experienced another type of wound – some kind of betrayal or abandonment, it is quite possible that we have closed ourselves in front of the world so that we no longer allow anyone else to hurt us. We have built a high, impenetrable wall to protect us, and we will not let anyone pass through it. The lack of trust creates extremely strong boundaries, not allowing closeness and real connection. It brings separation and isolation instead.

It is possible to overcome these settings, cure early wounds and gain balance. Restoring trust, affording vulnerability, and letting someone else come close to us. Or to stand up for ourselves, learn to say NO and leave if we do not feel well. How to do so – we will have a look together in this practical workshop.

MIESTO KONANIA/VENUE: Open Mind Centrum – Mickiewiczova 2248/2, 811 07 Bratislava

ČAS KONANIA/TIME: 18.00-21.00

PRÍSPEVOK/FEE:  20€

PRIHLÁSENIE/REGISTRATION:

Error: Contact form not found.