21.11. Overcoming Addiction / Ako uzdraviť svoju závislosť (online)

(SLOVENSKÁ VERZIA NIŽŠIE)
We kindly invite you to a discussion of two men on topic of Overcoming Addiction.
Why is addiction so wide spread in the world today?
What is the appeal of this destructive behaviour?
Does addiction turns human beings into machines?
Why do we heal our addiction by replacing one addiction by another?
It is a mystery with no clear mainstream explanation. No one is proud of being an addict, yet once combining both substance-based and behaviour-based addictions – there are hundreds of types of them, involving a huge proportion of the population and no simple solution.
– Substance addictions, Mood-altering use of foods, Language addictions, Process addictions, Relational addictions….
How to recognise I am an addict and how to get out of it?

Psychophonetics with its Methodical Empathy process is a powerful method enabling people to explore their deep patterns of behaviour and to overcome their destructiveness. It claims four factors in the formation of addictive behaviour:
1) anxiety resulting from unfulfilled basic, healthy human needs; the frustrated natural human striving for development, purpose, vision, task in life;
2) the development of negative parasitical formations in the psyche as a result of that vacuum;
3) an intrinsic tendency for self-destruction.

By penetrating through the anxiety into the frustrated real needs that cause it – Psychophonetics process enables people to take care of their real human needs, deflating the drive of the addiction. Through confronting ones negative formations and self-destructiveness, and by remembering the forgotten purpose of one’s life – addiction looses the grip that it has on the individual’s will to live, grow and create meaningful life.
————
Srdečne Vás pozývame na diskusiu dvoch mužov na tému “Ako uvidieť a uzdraviť svoju závislosť
Prečo je dnes závislosť taká rozšírená vo svete?
Aká je za volaním k tomuto deštruktívnemu správaniu?
Mení závislosť ľudské bytosti na stroje?
Prečo často liečime svoju závislosť nahradením jednej závislosti druhou?
Je to záhada bez jasného vysvetlenia hlavného prúdu. Nikto nie je hrdý na to, že je závislým.
Existujú stovky druhov závislosti, ktoré zahŕňajú veľkú časť populácie a neexistujú jednoduché riešenia.
…Závislosti od látok, používanie jedál ovplyvňujúcich náladu, jazykové závislosti, procesné závislosti, vzťahové závislosti ….
Ako spoznať, že som závislý a ako z toho von?
Psychofonetika s procesom metodickej empatie je mocná metóda, ktorá umožňuje ľuďom preskúmať ich hlboké vzorce správania a prekonať svoju ničivosť. Tvrdí štyri faktory formujúce návykové správanie:
1) úzkosť vyplývajúca z nenaplnených základných a zdravých ľudských potrieb; frustrované prirodzené ľudské úsilie o rozvoj, účel, vízia, úloha v živote;
2) vývoj negatívnych parazitických útvarov v psychike v dôsledku tohto vákua;
3) vnútorná tendencia k sebadeštrukcii.

Prenikaním cez úzkosť do frustrovaných skutočných potrieb, ktoré ju spôsobujú – proces psychofonetiky umožňuje ľuďom starať sa o svoje skutočné ľudské potreby, čím eliminuje túžbu po závislosti. Vďaka tomu, že človek čelí negatívnym formáciám a sebadeštrukcii, a tým, že si pamätá zabudnutý účel svojho života, závislosť stráca priľnavosť, ktorú má pre vôľu jednotlivca žiť, rásť a vytvárať zmysluplný život.

When / Kedy: Friday (piatok), 27 November, 2020 – 18:00
FB: https://www.facebook.com/events/274090267369835/

————
Yehuda TAGAR is an Israeli, Australian, South African coach, psychotherapist and trainer, now based in Slovakia. He is the founder of Psychophonetics, Methodical Empathy and Humanising the Workplace, the director of Psychophonetics Institute International, PACE – Psychosophy Academy of Central Europe and Skola Empathie – the Slovak college that trains Psychophonetics-based coaches, counsellors, psychotherapists and consultants.
————
Yehuda TAGAR je izraelčan, Austrálsky a juhoafrický coach, psychoterapeut a tréner, dnes žijúci na Slovensku. Je zakladateľom Psychofonetiky, Metodickej Empatie a Humanizácie pracovného prostredia, riaditeľ Medzinárodného Inštitútu Psychofonetiky, PACE – Akadéme Psychosofie v strednej Európe ktorá trénuje coachov orientovaných na Psychofonetiku, konzultantov, psychoterapeutov.
————
Jozef MIHALIŠIN lives in Slovakia and after 8 years of travelling around half of the world and learning from wise people in Africa, Europe and Asia runs rites of passage “From a child to a boy” and “From a boy to a young man”, leads vision quests, men´s groups, camps for families, for mothers and sons and facilitate family games from the world. Apart from that he runs lectures and workshops in companies for increasing trust, decision-making, responsibility and collaboration in teams.
————
Jozef MIHALIŠIN žije na Slovensku a po ôsmych cestovania po polovici sveta a učenia sa od múdrych ľudí v Afrike, Európe, Ázii a v Austrálii vedie prechodové rituáy pre otcov a synov “Z dieťaťa chlapcom”, “Z chlapca mladým mužom”, vedie vision questy, mužské skupiny, transformačný tréning Zrkadlo Muža, pobyty pre rodiny, matky a synov a facilituje rodinné hry zo sveta. Okrem toho sa venuje vo firmách workshopom, team-spirit-buildingovým stretnutiam na zvýšenie dôvery, rozhodnosti, prevzatia zodpovednosti a spolupráce v tíme.