23.8. Deti ako naše zrkadlo – Bernolákovo

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Image may contain: one or more people and close-up

Každé dieťa v mojej prítomnosti je zrkadlom môjho vlastného vnútorného dieťa, či som si toho vedomý alebo nie. Cesta k pochopeniu našich detí vedie k nášmu napojeniu na rezonanciu, ktorú vytvárajú v našom vnútri. Tam leží kľúč k našej schopnosti byť efektívnymi rodičmi našim deťom.

Rodičovstvo môže byť opakovaním prekliatia našej minulosti alebo mocnou príležitosťou priniesť zásadné uzdravenie potrebné pre náš budúci osobný, rodičovský a duchovný rozvoj.

Psychofonetika umožňuje efektívne komunikovať s hĺbkou nášho vlastného bytia a stopami z minulosti vďaka neverbálnym prostriedkom prieskumu a interakcie s našim vnútrom, ktoré je inak pred našou obmedzenou dospelou reflexnou mysľou skryté. Je to metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.


CHILDREN AS OUR MIRROR

Every child in my presence is a mirror of my own inner child, whether I am aware of it or not. The path to understanding our children leads us to our connection with the resonance they create within ourselves. There lies the key to our ability to be effective parents to our children.

Parenting can be a repetition of the curse of our past, or a powerful opportunity to bring the vital healing needed for our future personal, parental and spiritual development.

Psychophonetics makes it possible to communicate effectively with the depth of our own being and traces of the past through nonverbal means of exploration and interaction with our interior, which is otherwise hidden from our limited adult reflective mind. It is a method of personal development, psychotherapy and healing based on the empathic power of imagination, inspiration and intuition.

 

MIESTO KONANIA/VENUE: ECCE HOMO, Clementisova 20, Bernolákovo

ČAS KONANIA/TIME: 18.00-21.00

PRÍSPEVOK/FEE:  20€

PRIHLÁSENIE/REGISTRATION:

Error: Contact form not found.