12.-13.10. Umenie vedomého vzťahu a sexuality – Bernolákovo

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Súčasné vzťahy prechádzajú premenou. Hľadáme intimitu a slobodu zároveň. Rozdelenie rolí vo vzťahu je oveľa flexibilnejšie ,  o to viac sa musíme naučiť poznať seba samých a komunikovať  svoje potreby. V tomto sme však často na úrovni detí z materskej škôlky.

 Vzťahy už nie sú tak o kompromisoch  a prispôsobení sa, ako o realizácii potenciálu oboch partnerov. Potrebujeme sa posunúť na novú úroveň, kde základom spojenia je sloboda

  Ako byť vo vzťahu viac prítomní, viac milujúci, ísť navzájom do väčšej hĺbky a zároveň sa stať viac sami sebou, nestrácať sa vo vzťahoch, ale podporovať svoje cesty? Ako v týchto nových podmienkach uspokojiť naše potreby po blízkosti, pochopení, vášni, autenticite a sebarealizácii?
 
Sexualitu môžeme skúmať nielen vo vzťahu k druhému človeku. Aké to je mať vzťah so svojou vlastnou sexualitou? Vieme počúvať jej potreby? Vieme sa nechať ňou viesť, využiť jej životnú silu a tvorivý potenciál? Rozvinutý osobný potenciál v oblasti vlastnej sexuality a intimity, na základe lásky, záujmu a príťažlivosti, môže vedomá empatia rozšíriť do naplneného a krásneho sexuálneho vzťahu s niekým ďalším. Uzdravenie zranení v oblasti sexuality a intimity sa tak stáva základom liečenia pre celú ľudskú bytosť a pre zdravé vzťahy s okolím.
 
Workshop zahŕňa prednášku a praktickú časť. Workshop povedie Yehuda Tagar , kouč, poradca, terapeut, zakladateľ psychofonetiky, zakladateľ a lektor Školy empatie na Slovensku.
 
V psychofonetike sa učíme ako urobiť z výziev a problémov našich spojencov, ktorí nám pomôžu nájsť a vyliečiť hlboko skryté traumy a nenaplnené potreby ľudskej bytosti. Psychofonetika môže pomôcť aktivovať nový zdroj vďaka vytvoreniu hlbšej perspektívy voči sebe samému, hlbokému sebapoznaniu a porozumeniu vlastnému vnútru.Je to metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.
____________________-

25.-26.5. The art of conscious relationship and sexuality

This seminar is preceded by an introductory seminar „Conscious Relationship„, held on 24 May in Hagia Sofia Center. More at http://www.pace.sk/index.php/24-5-vedomy-vztah/

Current relationships are changing. We seek intimacy and freedom at the same time. The division of roles in a relationship is much more flexible, the more we have to learn to know ourselves and communicate our needs. However, in that we are often at the level of kindergarten children.

 Relationships are no longer about compromising and adapting, rather than realizing the potential of both partners. We need to move to a new level where freedom is the cornerstone of the connection.

 How to be more present, more loving, going more deeply with each other while becoming more of yourself, not losing yourself in relationships, but supporting path of each other? How to saturate our needs of closeness, understanding, passion, authenticity and self-realization in these new conditions?
 
We can examine sexuality not only in relation to another person. What is it like to have a relationship with your own sexuality? Can we listen to its needs? Can we let it lead us, take advantage of its life force and creative potential? Developed personal potential in the area of ​​one’s own sexuality and intimacy, based on love, interest, and attraction, can be empowered by conscious empathy into a full and beautiful sexual relationship with someone else. Healing wounds in the area of ​​sexuality and intimacy thus becomes the basis of healing for the whole human being and for healthy relationships with the environment.
 
Miesto konania / Venue : ECCE HOMO, Clementisova 20, Bernolákovo
Vstupné / Fee : 110€,
                                prihlásenie do 1.5.  90€!
Trvanie / Duration: 9:30- 17:30
Prihlásenie / Registration: