3.5. Ako objaviť svoju vášeň, keď čelím vyhoreniu – BA

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

V škole sa snažíme uspieť a po škole nájsť si tú najlepšiu prácu. Chceme byť úspešní a ocenení, chceme v živote niečo dosiahnuť. Neskôr sa však môžu objaviť momenty, kedy nám práca nevracia to čo jej dávame. Ak sa o to nepostaráme, momenty môžu prerásť do období a naša spokojnosť, tvorivosť a nasadenie idú rapídne dole.

Nie vždy vieme zhodnotiť, kde nastala chyba. Som len unavený? Neviem povedať nie? Potrebujem zmeniť zameranie? Robím skutočne to, čo by som mal robiť?

Niekedy ani nevieme, čo je to naše poslanie. Niekedy robíme to, čo od nás chceli rodičia. Niekedy sa naše hodnoty a záujmy zmenili. Ako si s tým poradiť?

Môžeme hľadať odpovede niekde mimo nás a roky skúšať pokusy a omyly, keď nás nenapĺňa to, čo robíme, keď sa naša duša nudí. Pre prácu, v ktorej “duša spieva” hľadáme odpovede na 3 kľúčové otázky, ktoré sú začiatkom procesu, riešia vôľu k činu, odvahu čeliť problémom, ktorým sa vyhýbame a vypočutie volania k nášmu poslaniu.

Psychofonetika je metóda určená na to, aby si človek vedel poradiť sám na základe svojich vlastných vyšších zmyslov imaginácie, intuície a inšpirácie. Je to spôsob, ktorý učí, ako prevziať zodpovednosť za svoj život.
Psychofonetika© poskytuje inovatívny prístup k odbornému poradenstvu, ktorý prepája vnútorné uzdravenie, tréning, zdroje a misiu, a nasmeruje k hľadaniu vhodného vonkajšieho tréningu a vonkajšieho zamestnania. To obnovuje prirodzenú súvislosť medzi rozvíjaním vnútorného bytia a hľadaním svojho vonkajšieho profesijného uplatnenia.

 


HOW TO FIND OUR PASSION WHEN WE FACE BURN OUT

3rd May 2019

We are trying to succeed in the school and then we want to find the best possible job. We want to be successful and gain appraisal, we want to achieve something great in life. Later, however, there may be times when our job does not return what we gave it. If we do not take care of it, such moments can grow into periods and our satisfaction, creativity and commitment go down rapidly.  

We are not always able to evaluate where the error occurred. Am I just tired? I can’t say no? Do I need to change field? Do I really do what I should do?

Sometimes we don’t even know what our mission is. Sometimes we do what our parents wanted us to do. Sometimes our values ​​and interests have changed. How do you deal with this?

We can look for answers somewhere outside of us and try trials and errors for years, doing something not satisfying, when our soul is bored. To identify the work in which the “soul sings”, we are looking for answers to the 3 key questions that are the beginning of the process – addressing the will to act, the courage to face the challenges we are avoiding, and answering the call to our mission.

Psychophonetics is a method designed to help one to cope on the basis of his own higher senses of imagination, intuition and inspiration. It is a way of learning how to take responsibility for your life. Psychophonetics © provides an innovative approach to professional counseling that connects internal healing, training, resources and mission, and seeks to find appropriate external training and employment. This restores the natural connection between the development of inner being and the search for its external professional application.

MIESTO KONANIA/VENUE: Openmind centrum, Mickiewiczova 2, Bratislava

ČAS KONANIA/TIME: 19.00-22.00

PRÍSPEVOK/FEE:  20€

PRIHLÁSENIE/REGISTRATION:

Error: Contact form not found.