30.10. Vzťahové rituály – BA

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Umenie vedomého vzťahu, ktorý smeruje ku vzťahu ako forme zasvätenia (iniciácie).

Iniciácia je proces vedomej transformácie ľudskej bytosti do jej vyššieho potenciálu, ktorý sa môže naplniť. Vďaka rituálom dokážeme v čase a priestore povzniesť prvky bežného života tak, aby sa stali nástrojom spirituality. Najsilnejší proces modernej iniciácie sa nedeje v chrámoch a kostoloch, ale na našom prahu: v našej obývačke, kuchyni, spálni, v rodinnom živote, práci a v našich sociálnych interakciách.

Väčšina ľudí žije v bežnom stave málo vedomých vzťahov. Pre vzťahy, ktoré majú byť povznesené k vedomej ceste rozvoja, sú nutné špeciálne rituály. Tento seminár má v úmysle podporiť prijatie ľudského vzťahu ako modernej iniciácie prostredníctvom série rituálov, ktoré zlepšujú komunikáciu a zvyšujú empatiu. Rituály boli vyvinuté popri mnohoročnom vedení vzťahového poradenstva.

Vzťahové rituály v ich modernej, praktickej podobe slúžia ako nástroje skvalitnenia a prehĺbenia vzťahov, vytvorenia vzťahových dohôd, ktoré umožňujú udržať vzájomný rešpekt a úctu aj v menej priaznivých chvíľach, napomáhajú predísť zbytočným vzťahovým zraneniam, ktoré sa tak ťažko hoja a pomaly rozbíjajú vzťahy. Vzťahové rituály ako prevencia, liečenie a výživa našich vzťahov.

Psychofonetika môže pomôcť aktivovať nový zdroj poznania a vytvorenie hlbšej perspektívy voči sebe samému. Je to metóda osobného rozvoja na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.  Skvelý nástroj na sebapoznanie, posilnenie a získanie vnútorných zdrojov.

Workshop zahŕňa prednášku a praktickú čast.

O lektorovi:

YEHUDA TAGAR – terapeut a učiteľ pôvodom z Izraela s bulharsko-ukrajinskými koreňmi. Vyvinul vlastnú terapeutickú metódu psychofonetiku, vystavanú na základoch psychosofie, práce s gestom, hláskami a metodickou empatiou.

Jeho prístup je jedinečný, umožňuje klientovi rozpoznať nové zdroje, uvidieť, čo je nevidené a postarať sa o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie. Pôsobil v Austrálii, Juhoafrickej republike a v Anglicku a už niekoľko rokov vedie kurzy osobného rozvoja terapeutického counsellingu na Slovensku.

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná.

 

30.10.  RELATIONSHIP RITUALS

The art of a conscious relationship that leads to a relationship as a form of initiation.

Initiation is a process of consciously transforming a human being into its higher potential that can be fulfilled. Thanks to rituals, we are able – in time and space – to elevate elements of everyday life so that they become instruments of spirituality. The strongest process of modern initiation does not happen in temples and churches, but on our doorstep: in our living room, kitchen, bedroom, in family life, at work and in our social interactions.

Most people live in a normal state of less conscious relationships. Special rituals are necessary for relationships to be elevated to a conscious path of development. This seminar intends to promote the acceptance of the human relationship as a modern initiation through a series of rituals that improve communication and increase empathy. Rituals have been developed alongside many years of relationship counseling.

Relationship rituals, in their modern, practical form, serve as tools for improving and deepening relationships, establishing relationship agreements that allow mutual respect even at less favorable moments, helping to avoid creation of unnecessary relationship wounds that are so difficult to heal and can slowly break relationships. Relationship rituals as prevention, treatment and nurturing for our relationships.

Psychophonetics can help activate a new source of knowledge and create a deeper perspective on yourself. It is a method of personal development based on the empathetic power of imagination, inspiration and intuition. A great tool for self-knowledge, empowerment and acquisition of internal resources.

The workshop includes a lecture and a practical part.

____________

Miesto / Location:  Hagia Sofia, Klincová 20, Bratislava
Kedy / Time:  30.10.2019, 18:00 – 21:00
Cena / Fee: 20€

Študenti Školy empatie majú vstup zdarma.

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE:

Error: Contact form not found.