30.11. Od neustálej kritiky k sebaprijatiu – Bratislava

FOR ENGLISH SCROLL DOWN
Naša schopnosť sebalásky a sebaprijatia ovplyvňuje všetky sféry nášho života. Všetci vieme, že sa máme mať radi, ale ako to spraviť, táto otázka ostáva väčšinou nezodpovedaná.
 
Väčšina z nás cíti voči sebe viac nenávisti ako lásky. Posudzujeme sa, odmietame sa, vnímame sa ako nedostatoční, bezcenní, nedôležití a rozhodne nedokonalí. Pamätáme si, čo všetko sme nezvládli. Cítime vinu a hanbu. Myslíme si, že si nezaslúžime niečo dobré. Chceme samých seba zmeniť a tvrdo na tom pracujeme. Bijeme sa za každú nedokonalosť. Často sme k sebe horší ako náš najhorší nepriateľ a ani si to neuvedomujeme.
 
Namiesto toho, aby sme vyliečili zranenia, ktoré stoja za našim neprijatím, obraciame svoju pozornosť k druhým, dúfajúc, že u nich nájdeme prijatie. Robíme tisícky vecí, len aby sme sa cítili lepšie. A nech spravíme čokoľvek, nikdy to nemá dlhodobý účinok.
 
Niekde za týmto všetkým je však možné uvidieť vlastnú jedinečnosť a dokonalosť. Je možné prijať seba samých so všetkým, čo je nám vlastné, čo je ľudské. Je možné, aby prevládlo pochopenie a súcit. Je možné nájsť pokoj a mier v spojení s naším bytím a všetkými jeho prejavmi. Je možné sa vysporiadať s vnútorným kritikom a sudcom. Je možné odpustiť si chyby. Je možné prijať sa so všetkým.
 
Psychofonetika ponúka nástroje samoliečenia, pomáha nám vysporiadať sa s vnútornou kritikou, zlyhaním, vinou či hanbou. Pomáha obnoviť súcit a nevinnosť, ktorá je v nás prítomná bez ohľadu na to, čím sme si prešli, bez ohľadu na to, čo sme spravili.
Miesto: Hagia Sofia, Klincová 20, Bratislava
Travnie: 18:00 – 21:00
Príspevok 20€
——————

FROM CONSTANT CRITICISM TO SELF-ACCEPTANCE

Our ability to love and accept ourselves affects all spheres of our lives. We all know that we should love ourselves, but how to do it, this question is mostly not anwered.

Most of us feel more hatred than love. We judge, reject ourselves, perceive ourselves as inadequate, worthless, not important and definitely imperfect. We remember what we did not do. We feel guilt and shame. We think we do not deserve something good. We want to change ourselves and we work hard to do so. We blame ourselves for every imperfection. We are often worse than our worst enemy without even realizing it.

Instead of healing the wounds that are behind our disapproval, we turn our attention to others, hoping to find acceptance there. We do thousands of things just to make us feel better. But whatever we do, it never has a long-term effect.

However, somewhere it is possible to see our own uniqueness and perfection. It is possible to accept ourselves with all that is us, all that is human. It is possible that understanding and compassion prevail. It is possible to find peace  in connection with our beingness and all its manifestations. It is possible to deal with internal critics and judges. It is possible to find forgiveness for our own mistakes. It is possible to accept ourselves with it all.

Psychophonetics offer self-help tools, helping us to cope with internal criticism, failure, guilt, or shame. It helps to restore the compassion and innocence that is present in us no matter what we have gone through, no matter what we have done.

Place: Hagia Sofia, Klincová 20, Bratislava
Duration: 18:00 – 21:00
Allowance: 20€
PRIHLÁSENIE / REGISTRATION:

Error: Contact form not found.