5.8.2018 Skutočné odpustenie ako akt sebaposilnenia – BA

Odpustenie je liečivý, očistný a životodarný proces. Ale len ak je skutočné…
Odpustenie ako čistý úmysel, povinnosť, ideológia, náboženské zadanie či prázdne slová je často len zavádzajúca ilúzia. Odpustenie určite nemôže byť intelektuálny proces a len samotný úmysel odpustiť nemá dostatok sily na to, aby ovplyvnil skutočný život.

Aby odpustenie mohlo byť účinné, musí sa stať skutočnosťou v našej vlastnej skúsenosti, nielen v našom úmysle. A aby sa stalo skutočnosťou, proces odpustenia musí transformovať skúsenosť, ktorá mu predchádzala, hnev, pomstu, neprajnosť, negativitu, uzavretie… Tieto skutočnosti nežijú nielen v našej mysli, ale aj v našej hlbokej emocionálnej skúsenosti a v hĺbke našej telesnej pamäte. A tam, kde žijú (tieto hlboko zakorenené, vnútri pôsobiace sily, ktoré sú v protiklade s odpustením), musí začať aj transformácia smerom k odpusteniu.

Na ukotvený, transformatívny, životodarný čin ozajstného odpustenia je potrebné vytvoriť si perspektívu voči sebe samému a urobiť skutočné osobné zmeny, pre ktoré sa rozhodneme.

Tento seminár vám predstaví psychofonetiku ako jeden z nástrojov, ktorý vám môže umožniť získať zručnosti sebauvedomenia, pochopenia a vytvorenia hlbšej perspektívy voči vlastnej skúsenosti práve vetdy, keď je to potrebné.
Psychofonetika je metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

 

Workshop vedie:

YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax

 

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná.

____________

THE REAL FORGIVENESS AS AN ACT OF SELF-EMPOWERMENT

Forgiveness is healing, purifying and life-giving process. But only if it is real.

Forgiveness as a pure intention, duty, ideology, religious input, or empty words is often a misleading illusion. Forgiving certainly can not be an intellectual process, and the intention to forgive on its own does not have enough power to influence real life.

For forgiveness to be effective, it must become reality in our own experience. Not only as our pure intent. And to become a reality, the process of forgiveness must transform the experience that preceded it. Anger, vengeance, leniency, negativity, closure … These real elements do not only exist in our mind but also in our deep emotional experience and in the depth of our physical memory. And where these deeply rooted internal forces live, there must also begin the transformation towards forgiveness.

For anchored, transformative, life-long act of genuine forgiveness, there is required creation of perspective towards oneself and making real personal changes. Changes for which we consciously decide.

____________

Miesto / Location: Monsters Cafe, Rusovska cesta 50-56, Bratislava
Kedy / Time:  Nedeľa 5.Augusta, 18:00 – 21:00
Cena / Fee: 15
Eur

 

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE:

Error: Contact form not found.