6.12. Psychosomatika – aktivácia múdrosti tela s psychofonetikou (BA)

praktický workshop s Yehudom Tagarom  FOR ENGLISH SCROLL DOWN
 
Ak na nás dlhšiu dobu pôsobia nepriaznivé podnety, s ktorými sa dostatočne dobre nevysporiadame, môže sa to prejaviť na telesnej úrovni. Každý telesný príznak odráža jedinečnú skúsenosť duše daného človeka a nie je možné ho generalizovať.
 
Ak dokážeme problém riešiť na úrovni duše, telo dokáže mobilizovať svoje samoozdravné schopnosti.
 
Psychofonetika je nástrojom poznávania a liečenia duše cez vyjadrenie tela.
 
Každé naše vyjadrenie sa je možným zdrojom poznávania, liečenia, transformácie a rozvoja. Čo vieme vyjadriť slovami, je len veľmi malou časťou ľudskej skúsenosti, len vrchom ľadovca. Väčšina nášho vnútorného života nežije v slovách, ale v priamej skúsenosti vnemov, obrazov, farieb, tvarov, rezonancie. Ľudská duša je umelcom. Potrebuje sa vyjadriť, aby mohla poznávať samú seba.
 
V dramatickom prejave sa v jednom akte stretajú všetky druhy ľudských umení. Psychofonetika je transformáciou drámy do procesu sebauvedomovania, liečenia a osobného rozvoja. V tomto seminári budeme poznávať liečivý potenciál zvedomeného prejavu – ako sa môžeme dotknúť hĺbky nášho bytia, hlbokých príčin našich obmedzení, rovnako ako aj hlbokých zdrojov našej kreativity prostredníctvom neverbálnych prvkov komunikácie – skrz zmyslové pocitové vnímanie, pohyb, vizualizáciu a prácu s hláskami.
—————

PSYCHOSOMATICS –  ACTIVATION OF BODY WISDOM THROUGH PSYCHOPHONETICS

When we get exposed to unfavourable stimulus for a longer period of time and we don´t process it fully, it can manifest as a physical condition.  Every physical symptom reflects the unique soul experience of a concrete person, it is not possible to generalize it. 
 
When we are able to solve/heal problem on a soul level, we can mobilize our own self-healing abilities. Even this process we can support through targeted use of human sounds. 
 
Psychophnetics is a tool of knowing and healing of human soul through expression of the body. 
 
Expression is a process of knowledge, healing, transformation and development. What can be expressed in words is a very small part of human experience, a tip of its iceberg. Most of our inner life does not live in words but in direct experience> sensations, pictures, colour, tones, shapes, resonance. The human soul is an artist. It needs to express itself to know itself.
In drama all the human art forms come together in one act. Psychophonetics is a transformation of drama into a process of self-awareness, healing and personal development. This seminar will outline and demonstrate how verbal and expressive, non-verbal mode of communication compliment each other in Psychophonetics process.

______________

Miesto / Location:  Open Mind Centrum, Mickiewiczova 2 , Bratislava
Kedy / Time:  6.12.2019, 18:00 – 21:00
Cena / Fee: 20€

 

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU / PLEASE, REGISTER HERE:

Error: Contact form not found.