7.6. Ako prehliadnuť za závoj projekcií – vidíme sa naozaj? – BA

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 „To, ako ťa vidím, viac vypovedá o mne, než  o tebe.“

Všetci  si v sebe nosíme naše minulé skúsenosti a často ich projektujeme na svoje okolie, ľudí aj situácie. Všetky naše konflikty sú predovšetkým stretom s našou vnútornou realitou, než že by boli objektívnym odrazom tej vonkajšej. Zjavné to začína byť v momente, keď sa naše skúsenosti začnú opakovať.

Najviac projekcií prebieha v našej najbližšej rodine. Typické sú projekcie našich rodičov na nášho partnera ale aj deti. Časté sú však aj projekcie v pracovnom prostredí či pri stretnutí s niekým, koho považujeme za autoritu. Existujú ale aj veľmi špecifické a individuálne projekcie.

Projekcie predstavujú pokrivenie vnímania reality, nemusia byť však vždy len negatívne. Do osoby, ktorá sa nám páči, máme tendenciu  projektovať vlastnosti ideálneho partnera. Aj preto po období zaľúbenosti niekedy dochádza k trpkému vytriezveniu.

Je možné prehliadnuť za projekcie a vidieť skutočnosť takú aká je? Je možné neopakovať svoje skúsenosti stále dokola? Je možné vymeniť odpor za empatiu?

Psychofonetika je metóda určená na to, aby si človek vedel poradiť sám na základe svojich vlastných vyšších zmyslov imaginácie, intuície a inšpirácie. Je to spôsob, ktorý učí, ako prevziať zodpovednosť za svoj život.

___________________

How to see through the veil of projections – do we really see each other?

“How I see you, says more about me than about you.”

We all carry our past experiences in ourselves and often project them to our surroundings, people and situations. Above all, all of our conflicts are meetings with our inner reality, rather than being an objective reflection of the outer one. It becomes obvious, when our experiences start to repeat.

Most projections apper in our closest family. There are typical projections  of our parents into our partners, as well as children. However, working environment projections or encounters with someone we consider to be an authority are also common. There are also very specific and individual projections.

Projections represent a distortion of the perception of reality, but they do not always have to be negative. We tend to project the ideal partner onto the person we are interested in. That is why after a period of affection sometimes there is a bitter sober.

Is it possible to see through the projections and see the reality as it is? Is it possible to stop repeating of our experiences over and over again? Is it possible to change resistance for empathy?

 

MIESTO KONANIA/VENUE: Kvet života, Župné námestie 9, Bratislava

ČAS KONANIA/TIME: 18.00-21.00

PRÍSPEVOK/FEE:  20€

PRIHLÁSENIE/REGISTRATION:

Error: Contact form not found.