DLHÁ CESTA K SLOBODE. Paradigma nového vzťahu.

Od ‘Matriarchátu’ a ‘Patriarchátu’ ku ‘Človek-átu’: paradigma nového vzťahu 

Aká je to tá dlhá cesta k slobode?

 

Je to proces premeny myslenia. Dlho sme žili a ešte aj žijeme v dobe, ktorá človeka vníma ako telo. Prechádzame k dobe, ktorá začína na človeka pozerať predovšetkým ako na duševnú a duchovnú bytosť, ktorá dočasne žije vo viditeľnom chráme ľudského tela.

Muži a ženy majú v súvislosti s touto novou identitou rôzne výzvy, a to prináša typické výzvy v intímnom vzťahu a rodičovstve. Psychofonetika môže byť veľkou pomocou v týchto výzvach.

Matriarchálne kultúry nadvlády žien existovali podľa mnohých teórií a mýtov v období neolitu (neskoršia doba kamenná až začiatok doby bronzovej). Keď sa asi pred 5000 rokmi začalo to, čo nazývame historické (zaznamenané) obdobie, svetu už vládli muži – patriarchát.

Od začiatku 20. storočia sa to rýchlo mení, nie späť k matriarchátu, ale k niečomu skutočne novému – univerzálnej ľudskej kultúre, v ktorej sú ľudia definovaní svojím individuálnym duchom, nie pohlavím, kmeňom, náboženstvom, etnickým pôvodom a sociálnym postavením.

Muž a žena v prvej línii

V tomto prechodnom vzťahu je muž a žena prvou líniou: ženy objavujú svoju prirodzenú autoritu, autonómiu a autenticitu, ktorú muži po tisícročia potláčali, a muži postupne objavujú hĺbku svojej vlastnej duše, svoje srdce, ich jemnú stránka, ich sebauvedomenie, empatiu, intimitu a starostlivosť. Rodičovské, rodové a sexuálne role sa podľa toho menia.

Skutočnou výzvou teraz pre všetkých je, ako byť vedome sa vyvíjajúcou celistvou ľudskou bytosťou. V tomto procese môže byť psychofonetika silnou podporou.

Psychofonetika je metóda osobného rozvoja a rozvoja vzťahov, ktorá umožňuje ľuďom stať sa vlastnými liečiteľmi, učiteľmi a lídrami. Dokáže to mobilizáciou hlbokých ľudských zdrojov inteligencie srdca, ktoré sú pre väčšinu ľudí stále len potenciálne. Ide o imaginatívne, inšpiratívne a intuitívne vnímanie, spoločne známe ako metodická empatia; ďalej o vnímanie tela, gestá, pohyb, vizualizáciu a hlásky ľudskej reči.

Ako budovať vlastnú vnútornú autoritu?

Tému mužskej empatie voči ženám a ženskej empatie k mužom, ako aj dôležitosť osobnostného rozvoja a sebapoznania v mužsko-ženských vzťahoch bude Yehuda Tagar podobne rozoberať na tomto stretnutí:

➡ 6.3.2022, Dlhá cesta ku slobode

Na tomto seminári pôjde o tému aktuálnej zmeny spoločenských dohôd na všetkých úrovniach, kedy prepis doteraz zabehnutých vonkajších politických, ekonomických a sociálnych vzorcov sa stáva nevyhnutným pre prechod od patriarchátu k rovnosti medzi oboma pohlaviami.