fbpx

Krátke kurzyPROFESIJNÉHO ROZVOJA

PRE TERAPEUTOV, PEDAGÓGOV, LÍDROV ORGANIZAČNEJ A PODNIKATEĽSKEJ SFÉRY 

Inovatívne profesionálne tréningy metodickej empatie a psychofonetiky pre manažérov, riadiacich pracovníkov, učiteľov, školiteľov, pedagógov, trénerov a lektorov. Sú ponúkané ako semináre ďalšieho vzdelávania pre individuálny profesijný rozvoj, na mieru pripravené kurzy pre rozvoj organizácií a ako súčasť základných diplomových kurzov pre pedagógov.

Pre ponuku krátkych kurzov pre organizácie klikni tu:PONÚKANÉ WORKSHOPY / SEMINÁRE
Pre ponuku krátkych kurzov pre osobný rozvoj klikni tu: PONÚKANÉ WORKSHOPY / SEMINÁRE
Pre ponuku krátkych kurzov pre terapeutov klikni tu: PONÚKANÉ WORKSHOPY / SEMINÁRE

HUMANIZÁCIA PRACOVNÉHO MIESTA
Premena práce na príležitosť pre rozvoj človeka.

V Psychofonetickom Inštitúte sme vyvinuli program pre pokračujúci profesionálny vývoj (PPV) na pracovisku s názvom Humanizácia pracovného miesta. Je nastaviteľný na rôzne typy rôznych odvetví činnosti a rôzne typy organizácií, pričom jej základné princípy a štandardy trvalo udržateľného ľudského rozvoja sú univerzálne a osobné ako jedinečné ľudské bytosti.
Práca vo všetkých svojich formách predstavuje najväčšiu príležitosť pre osobný, sociálny, duchovný a tvorivý rozvoj pracovníkov. Je v spoločnom záujme pracovníkov a pracovného miesta s jeho cieľmi, aby tento potenciál uskutočnili. Ľudia nie sú pracovné nástroje ani pracovné prostriedky, sú to živé bytosti. Práca je ľudský vynález, práca je miesto, kde ľudia trávia väčšinu svojho tvorivého života. V práci väčšina z nás trávi väčšinu svojho života, najlepších rokov života a najlepších hodín väčšiny našich dní. Ak používame prácu len ako spôsob, ako zarobiť na živobytie, opomíname významný potenciál práce pre ľudský rozvoj.
ČO máme robiť v práci, nemusí byť pre väčšinu z nás slobodná voľba, nakoľko práca vo všetkých svojich formách je v prvom rade služba. AKO to robíme, potenciálne slobodná voľba je
. Koľko z nášho potenciálu v osobnom, sociálnom, duchovnom a tvorivom rozvoji sa prostredníctvom našej práce prejaví, nie je definované v popise práce. Je to individuálna voľba a vyžaduje iniciatívu a schopnosti.
Pracovné miesto je plne ľudské jedine vtedy, keď mobilizuje, aktivuje a umožňuje vyjadriť hlboký rozvojový potenciál ľudských bytostí, ktorí tu pracujú. Práca sa stáva plne humanizovaná, keď sa naša „vnútorná kariéra” vyvíja po boku našej „vonkajšej kariéry”.
Program Humanizácia pracovného miesta je založený na 7 základných komponenetoch rovnováhy a rozvoja človeka. Každý z jeho siedmych komponentov slúži rovnako záujmom osobného, profesionálneho a profesného rozvoja a vodcovských schopností.

7 ŠTANDARDOV TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA ČLOVEKA A HLBOKÉ VEDENIE

Prvý štandard: ZDRAVIE A POHODA
Usilovanie o prevzatie osobnej zodpovednosti za svoju vlastnú fyzickú, emocionálnu a duševnú pohodu na základe vlastnej intuície. Uznanie, že pohoda druhých je rovnako dôležitá ako vlastná.

Druhý štandard: EMPATIA
Usilovanie o porozumenie skúsenosti iných ľudí z ich vlastného pohľadu. Uznanie, že skúsenosť iného je rovnako dôležitá ako vlastná.

Tretí štandard: VLASTNÉ VEDENIE (SELF-MANAGEMENT) 
Usilovanie o uznanie reality vlastného vnútorného života. Považovať vlastný vnútorný život za rovnako skutočný ako vonkajšia realita a manažovať ho prakticky. Uznanie, že vnútorný život druhých je rovnako dôležitý.

Štvrtý štandard: HRANICE – IDENTITA A DIVERZITA
Usilovanie o pochopenie a rešpektovanie odlišnej reality druhých. Uznanie, že je rovnako platná a dôležitá ako vlastná realita. Nachádzanie vzájomného rešpektu vo všetkých stretnutiach odlišných realít.

Piaty štandard: ROZHODNUTIA A ICH VYKONANIE
Usilovanie o zodpovedné rozhodovacie procesy a konanie na základe týchto rozhodnutí.

Šiesty štandard: OCENENIE A VĎAČNOSŤ 
Usilovanie o tvorenie atmosféry, v ktorej sa cítia ľudia uznávaní a oceňovaní na základe vďačnosti za všetko, čím prispievajú.

Siedmy štandard:  STÁLOSŤ A KONZISTENTNOSŤ 
Usilovanie o kultivovanie stálosti všetkých vyššie uvedených štandardov ako základu pre spoľahlivosť, poctivosť, etiku a bezpečnosť.

Vyššie uvedených sedem štandardov je rovnako dôležitých pre osobné správanie aj pre vedenie, pre osobný aj profesionálny život, pre prácu aj rodinný život, pre sociálny aj osobný rozvoj. Umožňujú prácu a rodinný život zladiť k ich vzájomnému prospechu, pričom oba – prácu aj rodinný život – chráni od vplyvu toho druhého. Tieto osobné štandardy rozvoja človeka sme preniesli na pôdu organizácií a inštitúcií, kde s ich využitím napomáhame ich rozvoju pre udržateľnosť a rozvoj organizácie.

HUMANIZÁCIA PRACOVNÉHO MIESTA – 4 ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ.

Program vytvára kompletný obraz udržateľného a zodpovedného hospodárskeho rozvoja. Ponúka prebudenie do hlavného programu všetkých prác a všetkých pracovných miest: ľudí.
Podnikanie, firma a dokonca aj investovanie sú eufemizmom skutočných ľudských životov.
Ak chceme skutočne humanizovať pracovné miesto, k trom základným kritériám hodnotenia – finančné, environmentálne a sociálne, je potrebné pridať štvrté, ktoré je najdôležitejšie. Je to kritérium spirituálno-ľudské. Čo sa deje s osobným a duchovným vývojom človeka, zatiaľ čo používa väčšinu svojho času, energie, inteligencie a vôle na pracovisku, deň za dňom, rok za rokom, po celý život?
Tento program má v úmysle modernizovať a meniť postoj k zodpovednosti inštitúcií voči ľudskému prvku na pracovisku. Vytvára nový štandard pre hodnotenie organizačných a ekonomických aktivít z hľadiska ich vplyvu na priamo zúčastnených ľudí. Ide o ľudskosť ľudí v práci. Odporúčaná východisková štruktúra, jazykový benchmark a mechanizmus hodnotenia pre 4 základné kritériá sú ponúkané vo forme “7-ich podmienok pre ľudský rozvoj“.

7 PODMIENOK PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDÍ V ORGANIZÁCIÁCH.

Súhrnný program modernizácie štandardov ľudskej interakcie na pracovnom mieste tak, aby sa stalo udržateľným, podporným prostredím pre rast a rozvoj ľudí, zároveň s profesionalitou, produktivitou, spoľahlivosťou a efektivitou pracovného tímu ako takého. V oblasti trvalo udržateľného rozvoja ľudí sa vypracuje, trénuje a hodnotí rad skupinových záväzkov, ktoré sa týkajú základných schválených noriem ľudského správania. Nastavujú sa efektívne procesy aj pre praktickú aktualizáciu a sledovanie vývoja týchto noriem. Vďaka tomu tento program prináša rovnocenný prístup k hlbším zdrojom s ohľadom na ľudskosť človeka, rovnako ako na profesionálny rozvoj, k vzájomnému prospechu oboch strán.

Program môže byť rozdelený na jednotlivé časti, z ktorých každá prináša efektívny a markantný výsledok v zmene na pracovisku. Realizácia celého programu v rámci organizácie prináša zmenu kvality pracovného prostredia na vyššiu úroveň predovšetkým v oblasti medziľudských vzťahov, zvýšenia efektívnosti výkonu, zníženia negativity a stresu. Program vracia do práce ľudskosť bez zníženia kvality výkonu.

7 PODMIENOK PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ČLOVEKA NA PRACOVNOM MIESTE.
FILOZOFICKÉ A PRAKTICKÉ VÝCHODISKÁ PROGRAMU:

PODMIENKA 1: Záväzok k vlastnému blahu – prevzatie osobnej aj kolektívnej zodpovednosti za blaho jednotlivcov a tímu. Výsledok: odolnosť pracovníkov, udržateľnosť tímovej práce, prevencia syndrómu vyhorenia, zručnosti sebahodnotenia. Ochrana domov z práce a práce z domova.

PODMIENKA 2: Záväzok k empatii – Prijatie výzvy snažiť sa porozumieť ostatným z ich vlastného pohľadu a zdokonaľovanie individuálnych a skupinových empatických schopností. Výsledok: lepšie interpersonálne komunikačné zručnosti, lepší tím, morálna a podporná atmosféra, zníženie úrovne stresu.

PODMIENKA 3: Záväzok seba-manažmentu – považovanie vlastnej vnútornej dynamiky za realitu – tréning v oblasti prijímania a integrácie zraniteľnosti ľudí, obranné vzorce, kreatívna práca so zvyklosťami a komplexnosťou ako neoddeliteľnou súčasťou danej skutočnosti. Výsledok: prevencia a riešenie konfliktov, zníženie posudzovania a reaktivity, súcit k zraniteľnosti, lepšia koncentrácia na úlohy, zdravšia atmosféra.

PODMIENKA 4: Záväzok k zdravým hraniciam a tolerancii rozmanitosti realít – tréning identifikácie, uznania a úcty voči vlastnej pravde a realite, ako základné východisko pre uznanie druhého. Výsledok: jasnejšia identita, zdravé hranice, vyššia personálna prítomnosť, interpersonálna tolerancia, sloboda hovoriť, úprimnosť, pocit, že je človek počutý, pokles treníc, kultúra vyjednávania, rozprávania a počúvania.

PODMIENKA 5: Záväzok k jasnosti rozhodovania a konania na základe rozhodnutí – vyjasnenie procesu prijímania rozhodnutí k maximálnej transparentnosti a zodpovednosti. Odstraňovanie prekážok, ktoré pôsobia proti vykonaniu prijatých rozhodnutí. Výsledok: transparentnosť a zodpovednosť procesu rozhodovania, identifikácia a odstránenie prekážok pre vykonanie rozhodnutí, väčšia integrita a spoľahlivosť.

PODMIENKA 6: Záväzok k vďačnosti a ocenenie ľudí a práce – hlavné opatrenie na vytvorenie a udržiavanie pozitívneho postoja pracovníkov a tímov: pestovanie kultúry oceňovania zamestnancov a udržanie ich vysokej motivácie vychádzajúce z vďačnosti za príležitosti, ocenenie rôznorodosti toho, čím ľudia prispievajú. Výsledok: zníženie negativity; podporujúca dobrá vôľa; rozvíjanie dôvery, vyššia motivácia, hrdosť na svoje miesto.

PODMIENKA 7: Záväzok ku Konzistencii – zvýšenie zdieľaného povedomia o dohodnutých pravidlách, politikách, dohodách a procesoch, ktoré vyjadrujú zdieľané hodnoty tímu. Výsledok: integrita charakteru a firemný imidž, spoľahlivosť, bezpečnosť založená na dôvere v spravodlivosť a rovnosť práv, konzistencia výkonu a kvality práce.

7 podmienok je spracovaných v samostatných blokoch tréningov, alebo ako ucelený program rozvoja organizácie trvalo udržateľným rozvojom ľudí. 

Pre ponuku krátkych kurzov pre organizácie klikni tu:PONÚKANÉ WORKSHOPY / SEMINÁRE
Pre ponuku krátkych kurzov pre osobný rozvoj klikni tu: PONÚKANÉ WORKSHOPY / SEMINÁRE