fbpx

Workshopy a semináre pre organizácie

WORKSHOPY / SEMINÁRE
ZAMERANIE, OBSAH, FORMA:


1. TÍMOVÝ WELLNESS: ZVÝŠENIE POCITU POHODY ĽUDÍ NA PRACOVISKU A VYTVÁRANIE DOHÔD O BEZPEČNOSTI.


cup coffee and sunny trees background(Prvá podmienka zo siedmich – samostatný, ucelený, komplexný workshop)

V každom živom organizme a organizácii je neodmysliteľné poznanie jeho prototypu zdravia, prírodná príručka ako návod na údržbu. Bolesť, nepohodlie, zranenie alebo potreby sú pripomienkou týchto vnútorných inštrukcií. Ak ich počúvame a konáme na základe toho, robíme krok k prevzatiu zodpovednosti za starostlivosť. Ak sa im vyhýbame, alebo konáme v rozpore s nimi, robíme krok späť vo vlastnom vývoji. Prevzatie osobnej zodpovednosti za vlastné blaho je prahom v osobnom a duchovnom tréningu. Zvyšovanie úrovne pohody v rámci organizácie je hlavnou investíciou do vitality a produktivity každej spoločnosti.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.


2. TÍMOVÁ EMPATIA: ZVYŠOVANIE EMPATICKÝCH SCHOPNOSTÍ V TÍME.

C2(Druhá podmienka zo siedmich – samostatný, ucelený, komplexný workshop)
Náš osobný intelekt a emocionalita majú tendenciu nás odlúčiť od celistvosti života, poskytujú nám ostré vyhranenie osobnej identity, ale platíme určitú cenu. Na úrovni ľudských vzťahov si postupný rozvoj vyššieho vedomia vyžaduje, aby sme cez význam ľudí a situácií dosiahli k sebe samému a našli ich význam pre seba. To je vývojový skok a nová schopnosť pre ľudstvo, ktorá so sebou nesie skutočný záujem o vnútro iných ľudí. Je po tom vysoký dopyt, ale ponuka je nízka. Prejavuje sa to ako vyšší tvorivý potenciál v akejkoľvek skupine ľudí na základe posilňovania ich vzájomného uznávania ako ľudských bytostí.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.


3. PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI ZA NEVYPOVEDANÉ – PREBUDENIE DO VNÚTORNEJ DYNAMIKY VNÚTRI KAŽDÉHO, AJ MEDZI ČLENMI TÍMU.

C3(Tretia podmienka zo siedmich – samostatný, ucelený, komplexný workshop)
Zvýšenie zodpovednosti za seba-manažment. Prijatie zodpovednosti za vlastnú vnútornú dynamiku, rovnako ako vonkajšiu dynamiku v mysli ľudí. Identifikácia skorých príznakov vnútorného zmätku a vytvorenie bezpečného miesta pre prevzdušnenie a uvoľnenie skôr, ako sa stane interpersonálne toxickým.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.

 


4. POSILNENIE CEZ JASNÚ IDENTITU, HRANICE IDENTITY.

C41(Štvrtá podmienka zo siedmich – samostatný, ucelený, komplexný workshop)
Posun z kultúry konfliktu, posudzovania, politikárčenia a nedôvery do kultúry zdravých hraníc, jasných identít a zrelých vzťahov, založený na vzájomnom rešpekte k odlišným osobným realitám, vnímaniu a interpretácii zdieľanej skutočnosti v tíme. Napomáha čisteniu a vylaďovaniu interpersonálnych aj intrapersonálnych vzťahov.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.

 

 


5. PRIJÍMANIE ROZHODNUTÍ A VYKONANIE ROZHODNUTÍ – POSILNENIE VÝKONU ROZHODNUTÍ.

C5(Piata podmienka zo siedmich – samostatný, ucelený, komplexný workshop)
Zlepšenie toku kolektívnej vôle od prijatia rozhodnutia k jeho vykonaniu vytvorením kultúry, kde sa problém rieši, namiesto aby sa mu vyhýbalo, s úctou k personálnej vôli a motivácii ako vzácnemu zdroju. Identifikácia slabých miest v reťazci realizácie, po prijatí rozhodnutia. V nastavení procesov sa preferuje praktická personálna preventívna starostlivosť pred represívnym odsúdením za zlyhanie. Vytvorenie procesu hodnotenia naplnenia rozhodnutia na základe reflexie z minulosti.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.

 


6. OCEŇOVANIE ĽUDÍ A KOLEKTÍVOV – VYTVÁRANIE KULTÚRY VĎAČNOSTI A OCENENIA.

????????????????????(Šiesta podmienka zo siedmich – samostatný, ucelený, komplexný workshop)
Jedným z najškodlivejších faktorov, ktoré spôsobujú vyhorenie, je nedostatok porozumenia pre ľudí ako ľudských bytostí a ich úsilie. Oceniť niekoho prácu je oceniť jeho človečenstvo. Ale vďačnosť musí byť skutočná, prejavovaná spôsobom, aby ocenenie ľudia naozaj vnímali. Tento seminár posilňuje v členoch tímu schopnosť sebaúcty a poskytuje vnútorný zážitok vďačnosti ako podkladu pre transformáciu pracovného miesta. Posun z kultúry chronicky negatívnej skupinovej dynamiky do kultúry vzájomného medziľudského rešpektu, kde je človek ľudsky a profesionálne ocenený.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.


7. INTEGRITA TÍMU – ZLEPŠENIE KONZISTENTOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A ZROZUMITEĽNOSTI DOHÔD.

C71(Siedma podmienka zo siedmich – samostatný, ucelený, komplexný workshop)
Žiadne dobré úmysly nebudú naplnené bez procesu, ktorý zabezpečí jednotnosť, evaluáciu, jasné dohody, zmluvy a zodpovednosť za kolektívne rozhodnutie. Tento seminár zvýši vnútorné prijatie konzistentnosti, ako podmienky osobnej a skupinovej integrity, uľahčuje vedomý proces rozhodovania, kontroly a udržiavania.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.

 

 


Celý program 1.-7.  – odporúčame 8 dní tréning, rozdelených do 2-dňových tréningov s 6-8 týždňovým odstupom medzi nimi.


PREKONÁVANIE REAKTÍVNYCH ODPOVEDÍ – VNÚTORNÁ DIMENZIA LÍDERSTVA.

C72Tréning zameraný na slobodu prekonať staré vzorce reakcií s pomocou psychofonetiky.
Efektívny posun zo starých vzorcov reakcií na ľudí a situácie, založených na starých a zastaraných spôsoboch obrany, smerom k odozvám, ktoré vyjadrujú zrelé, vedome zvolené uvedomenie, prostredníctvom dobre štruktúrovaného, krátkeho procesu sebapozorovania, ktorý zahŕňa zvedomenie pamäti tela. Tento posun od obvyklých reakcií na vedome zvolené reagovanie je “aktom vnútorného vedenia”, ktoré vedie k schopnosti konať efektívne v daných interakciách a situáciách.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.


RIEŠENIE KONFLIKTOV: PREMENA KRÍZY NA PRÍLEŽITOSŤ NA LIEČENIE

conflict resolutionIdentifikácia, stretnutie, vytvorenie perspektívy a mobilizácia vnútorných zdrojov v krízovej situácii s pomocou psychofonetiky.
Kríza má tendenciu byť deštruktívnym procesom, ktorý vyvoláva to najhoršie v ľuďoch a organizáciách. Alebo môže byť jedinečnou príležitosťou na nevyhnutnú zmenu, transformáciu, rast a otvorenie hlbšieho potenciálu. Rozdiel závisí od toho, ako je spracovaný Strach, Nenávisť a Pochybnosti tvárou v tvár výzve. Vďaka nástrojom psychofonetiky (vytvorenie perspektívy- zviditeľnenie) možno zmobilizovať hlboké zdroje Odvahy, Súcitu a Kreativity pre transformáciu krízy na príležitosť k rastu.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.


PORADENSTVO „ON THE RUN“

ontherunZručnosti, ktoré umožňujú byť prítomný, k dispozícii, sústredený a empatický pre požiadavky okamihu s pomocou psychofonetiky.
Zručnosť v otázkach schopností poskytovať krátke, sústredené, intenzívne okamihy efektívnej osobnej pozornosti voči klientom bez umenšenia sa a zvyšovania stresu, pričom rieši základnú potrebu uznania, porozumenia a empatie.
FORMÁT: prednáška a 1-2 dni workshop.