Podmienky štúdia

ZÁKLADNÝ ROČNÍK

CERTIFIKÁT „CERTIFIKÁT v HOLISTICKOM KOUČINGU

7 blokov 5-dňových intenzívnych seminárov v priebehu jedného roka zakončené 2-dňovým záverečným evaluačným stretnutím (280 + 18 hodín).

Jednoročný profesionálny tréning kombinuje zručnosti pre vlastnú starostlivosť, samoliečbu, zdravé hranice, prevenciu syndrómu vyhorenia, osobnú udržateľnosť a odolnosť, osobný rozvoj, komunikačné schopnosti, vodcovské schopnosti, metodickú empatiu a základné mentorstvo a poradenské zručnosti.


Výučba praktických nástrojov psychofonetiky pre seba-uvedomenie a seba-transformáciu, jedinečné vhľady do metodickej empatie.
Praktický výcvik v transformácii životných výziev na príležitosti pre osobný rozvoj, múdrosť a vodcovské schopnosti. Študenti spoznávajú a osvojujú si zručnosti a techniky vedúce k tomu, že môžu prakticky vziať zodpovednosť za svoj osobný rozvoj do vlastných rúk. Počas prvého roka si študenti osvojujú vlastný vzdelávací a terapeutický proces.

 

Cieľom je sebapoznanie, príčiny a súvislosti vlastného správania a najmä možnosti, ako toto zmeniť želaným spôsobom. Súčasťou môže byť oslobodenie od závislostí, depresií, úzkostí, chronického vyčerpania, fyzických príznakov ochorení a podobne. Pracuje sa s psycho-somatickými súvislosťami, s aspektami duše i tela.

Prvý ročník vytvára základ a je nevyhnutnou podmienkou pre ďalšie štúdium psychofonetického poradenstva.

 Obsah kurzu:
Seminár 1.1: Základy psychofonetiky
Seminár 1.2: Základy sebauvedomenia a starostlivosti o seba
Seminár 1.3: Základy seba-manažmentu a metodickej empatie
Seminár 1.4: Základy metodickej empatie, hlboké líderstvo a osobný rozvoj
Seminár 1.5: Základy mentorských zručností
Seminár 1.6: Základy koučingu a poradenských zručnosti 

Čo sa budeme učiť:

PSYCHOFONETIKA

 • Základy psychofonetiky
 • Fenomenológia skúseností: vnímanie, gestá, vizualizácia a zvuk duše
 • Sekvencie prieskumu, posilnenia a získavania zdrojov
 • Prekonávanie reakcií – explozívne reakcie
 • Prekonávanie reakcií – implodované reakcie
 • Privlastnenie projekcií
 • Vnútorné dieťa – vnútorný dospelý
 • Liečenie spomienok – prax
 • Zotavenie zo zneužitia
 • Zotavenie zo závislostí
 • Proces rozhodovania

METODICKÁ EMPATIA

Úvod do metodickej empatie

 • Metodická empatia 1: Prizvanie a privítanie – hlboké empatické odpovede (DER)
 • Metodická empatia 2: Organizačné zručnosti – sumarizácia problému
 • Metodická empatia 3: Zručnosti zosobnenia – výzva ako aktivácia hlbšej vôle
 • Metodická empatia 4: Zručnosti uzavretia – Aktivácia vôle ku konaniu
 • Metodická empatia 5: Prianie – porozumenie, klasifikácia, vykonateľnosť a použitie priania
 • Paralelné procesovanie (PP)
 • Zručnosti sebaempatie

ZRUČNOSTI LÍDRA A MENTORA

Úvod do 7 podmienok pre udržateľný osobný rozvoj

 • Podmienka 1: Seba-starostlivosť – zodpovednosť za vlastnú pohodu (zdravie, blaho) na základe vlastnej intuície.
 • Podmienka 2: Hlboké líderstvo – Vidieť ostatných z ich vlastného pohľadu – záväzok k empatii
 • Podmienka 3: Seba-manažment – vnútorný život vnímať ako skutočnosť
 • Podmienka 4: Mentorské zručnosti – uznanie paralelných skutočností; Zdravé hranice.
 • Podmienka 5: Mentorské zručnosti – tvorba zodpovedného rozhodnutia a konanie na základe rozhodnutí
 • Podmienka 6: Mentorské zručnosti – vďačnosť a ocenenie
 • Podmienka 7: Mentorské zručnosti – konzistentnosť
 • Poradenstvo a koučovacie zručnosti

ZRUČNOSTI UMELECKÉHO VYJADRENIA – ZVUKY

 • Úvod do skúseností zvukov ľudskej reči
 • Slovník zvukov
 • Pomenovávanie zvukov
 • Príprava na projektu so zvukmi
 • Liečivá sila zvukov – Chirofonetika

PSYCHOLOGICKÉ TEÓRIE

Antroposofia:

 • Povaha človeka a jeho vývoj
 • Teória vedomostí – skúsenosť a poznanie
 • 12 + 3 zmysly
 • Prekračovanie prahov
 • Transformácia duševných síl do schopností vnímania

Psychofonetika:

 • Štruktúra psyché (duša ako metabolický systém skúseností)
 • Fungovanie psychologických procesov (vnútorné a vonkajšie hranice duše)
 • Psychofonetická teória a etika

Úvod do psychosofie:

 • Tvorenie pamäte
 • Liečenie pamäte
 • 4 prúdy času

Základný ročník je náročným tréningom, pretože budete rozvíjať svoje vnímanie, latentné nástroje, ktoré ste vo svojom tele nepoužívali, aby ste vytvorili novú hĺbku empatie, ktorú ste predtým nezažili. Budete mať nové koncepty, ktoré budete chápať paralelne so skúsenosťami v skupinovej praxi a demonštráciách lektora – Yehudu Tagara.

Pre koho je určený: Základný ročník v psychofonetike si kladie za cieľ zvyšovanie zručností pre osobný, sociálny a profesionálny rozvoj ľudí všetkých profesií. Jedná sa o tréning pre tých, ktorí chcú robiť to, čo robia na osobne a profesionálne vyššej úrovni účinnosti, udržateľnosti a tvorivosti, a stať sa efektívnymi mentormi pre ostatných, ktorí usilujú o to isté.

Výsledok: 

∗ Začnete sa učiť používať mimoriadne silný nástroj psychofonetiky – metodickú empatiu.
∗ Vaša schopnosť sebauvedomenia sa podstatne prehĺbi a získate viac porozumnia sebe
∗ Kurz vám umožňuje transformovať seba – rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie, aby ste pomohli ostatným v ich osobnom rozvoji
∗ Získate hlboké povedomie o ľudskej bytosti a svete prostredníctvom jedinečných poznatkov o antropozofii, psychofonetike a metodickej empatii
∗ Budete používať prácu s telom, slovné a umelecké sebavyjadrenie, aby ste sa prehĺbili a realizovali svoj potenciál
∗ Na konci kurzu budete schopní efektívne spracovať životné výzvy pomocou seba-terapeutického psychofonetického procesu

Kurz poskytuje základné zručnosti pre poradenstvo a koučovanie, čo sú predpoklady pre prípadné ďalšie vzdelávanie pre profesionálnych terapeutov a poradcov.