fbpx

Referencie na psychofonetiku

 


“Psychofonetika je pre mňa niečo, čo mi dáva zmysel. S jej pomocou sa viem vidieť taká, aká som a aká môžem byť a dáva mi nástroje na to, aby som sa stala tou, ktorou chcem byť. Pomáha mi prevziať zodpovednosť za môj život. Zažívam pri nej pochopenie, súcit, empatiu s tým, na čo možno nie som hrdá, no len na základe toho viem veci meniť. je to pre mňa spôsob, ako uvidieť seba ale aj iných bez posudzovania, naprávania, zachraňovania a mentorovania, čo je pre mňa neskutočne obohacujúci zážitok.”
Jana Múdra, učiteľka MŠ, Košice, študentka 3.ročníka


After my Psychophonetics first year of Personal Development, I shifted my vocation from being a Waldorf Teacher, working with children and adolescence for over 20 years to working with adults and becoming a counsellor and Psychophonetics Practitioner in the UK. I have had a live-long career working with Theatre with both Adults and children. Psychophonetics combines my love for creating a ‘Sacred Theatre’ with Adult education. In the final phase of the training, every individual is encouraged to take up Psychophonetics in a unique way for their own life. My new application of Psychophonetics is continuing to create New Psychophonetics Plays.
Kymberly Chace, teacher, counselor, graduated in UK 


“Prečo Psychofonetika ?
Hlboká úcta k druhému človeku, jeho doterajšej životnej ceste i jeho jedinečnej schopnosti vnímať- vlastné vnútorné vedenie.
Schopnosť vidieť toho druhého a dať mu jeden z najväčších darov ľudskosti – cítiť sa byť porozumený a podporiť ho tým, aby sa aj v ňom prebudila a posilnila vlastná schopnosť vidieť a porozumieť sám(a) sebe.
Schopnosť uznať sám(a) sebe, ako sa naozaj mám a čo naozaj potrebujem… A posilniť v sebe ochotu a vôľu postarať s láskou o seba a robiť TO.
Vytvorenie bezpečného a vyživujúceho prostredia, kde do Duše môže vstúpiť VIAC vedomého ,,JA,,
Nové poznanie podporujúce nielen odvahu, ale aj schopnosť spraviť ten najbližší krok, ktorý volá po naplnení…
Rozpoznanie prvotných príčin, prepustenie toho čo mi už neslúži, dosýtenie toho čo tam pôvodne chýbalo a volá po naplnení…
Prebudenie a posilnenie novej vôle pokračovať v novom lepšom a zdravšom spôsobe života.
Prebudenie túžby robiť „dobré“ veci pre seba i pre iných. (Čo pre každého z nás môže znamenať niečo iné)
Krok smerujúci k naplneniu svojho vyššieho potenciálu a vyplnenie pôvodného nedostatku/ prázdnoty niečím novým, tvorivým a zmysluplným.
Hlboká úcta k človeku, k tomu čo cíti, čo trápi jeho telo či dušu za výdatnej podpory celého duchovného sveta. S láskou a úctou k sebe v prvom rade a hneď následne, no o to úprimnejšie a ľahšie – s láskou a úctou k svojim blízkym a vzdialeným i životu, ktorý tu spolu tvoríme.”
Miriam Fűzyová, terapeutka, Bratislava, študentka 3. ročníka


“I would recommend the Psychophonetics Training, because its a very efficient training in selfnowledge, selfempowerment, selfeducation. It is a spiritual path to develope empathy and understanding of all levels of human beings. Its a huge possibility to develope tools for better dealing with the demands of life. The ability of efficient heart- centered communication will improve immensly by this training.
It’s more than worth a try!
So I hope there will be  a big new course in Bratislava.“
Christina Priesemann, student of 2nd year


“Vždy som vedela, čo mám v živote robiť – v každej jednej oblasti, no nemala som dosť síl na to to aj zrealizovať. Prostredníctvom Psychofonetiky som ich našla. A teraz ich jednu za druhou aj realizujem.”
Marcela Olexová, učiteľka MŠ, Bratislava, študentka 3. ročníka


“Nič lepšie som nestretla a ani som o tom nečítala. Trh je plný poučovania, radenia, výčitiek, otázok, ktoré nikam nevedú. Prežila a skúsila som všeličo, ale takú pravdu, akú je možné nájsť v PF len tak ľahko nie je možné stretnúť. Som za ňu veľmi vďačná, nasmerovala môj život na iný stupeň, kvalitu.
V prvom rade som mala možnosť pozrieť sa na svoje žitie v inom a pravdivom svetle. Pochopila som, že začať treba u seba. Ostatní sa buď chytia, alebo nie, ale viem že aj keď nie som dokonalá som to ja a práve tak vidím aj ľudí okolo seba. Ľahšie ich viem pochopiť a prijať , možno nie okamžite, to by som bola aká frajerka… No ale ide to… Stretla som ľudí, ktorí boli ochotní hovoriť, aby následne boli pochopení s porozumením, bez zaručeného návodu na ich zlepšenie, riešenie……
Dúfam, že ak tomuto učeniu uverím, naučím sa ho používať, môžem pomôcť odhrnúť šedú záclonu, ktorá nám bráni pozerať na život inak a možno ju aj trochu operiem či už svoju, alebo niekoho iného.
Jednoducho pomocou PF je možné pustiť do života človeka svetlo a dúfam že môžem ľudom pomôcť posvietiť na cestu zmeny, oslobodenia, slobody  a prijatia.
Psychofonetika mi dáva možnosť rásť, učiť sa vidieť seba a iných v inom svetle.
Ďakujem za možnosť učiť sa.”
Valéria Obertová, finančná poradkyňa, Veľké Kozmálovce, študentka 3. ročníka PsF


“Dlho som pracovala ako lektorka finančného manažmentu a na pokraji motivačného vyhorenia som začala hľadať iné naplnenie života. Psychofonetika ma „povolala“ hoci som netušila o čo vlastne ide. Niekedy sa veci stávajú „náhodou“ 🙂 A hoci som typ, ktorý funguje s nadšením na maximálne dvojročných projektoch a potom ma to prestane baviť, s Psychofonetikou som už 4 roky a ešte stále ma nadšenie drží. Je to asi najpraktickejší nástroj osobného a duchovného rastu aký som vyskúšala. Najviac mi vyhovuje, že nikto „nemudruje“ za mňa, nedostávam rady ako to mám mať a ako to mám riešiť. Len mi pomáha dostať k svojej vlastnej vnútornej múdrosti a vidieť, že si viem poradiť so všetkým čo ma stretáva, posilňuje môju vôľu, silu, porozumenie. A asi najdôležitejšie – objavila som empatiu. Doteraz som nestretla lepší návod ako empatiu rozvíjať a ako sa chrániť pred zahltením emóciami iných. Empatiu potrebujeme všetci, byť pochopení a nesúdení je úžasný dar človeka človeku.”
Stanka Miková, lektorka finančného manažmentu, záhradníčka, psychofonetická poradkyňa, Banská Bystrica, absolventka 3-ročného štúdia PsF


“Yehuda Tagar vytvoril mocný a hlboký nový psychoterapeutický prístup založený na vzťahu medzi zvukom, gestami a emóciami, vďaka ktorému môžu byť traumy a bolestné spomienky do vedomia privedené jemne, aby sa uzdravili. Ukázal nám, že naše ľudské zvuky môžu poskytnúť okamžitý prístup k naším najhlbším pravdám a v kombinácii s kreatívnym a posilňujúcim psychoterapeutickým vzťahom, môžu jednotlivci rýchlo liečiť prekážky brániace ich vlastnej radosti a naplnenému, účelnému bytiu. Niet pochýb o tom, že Yehuda je majster svojho nového liečebného umenia a je hlboko inšpirujúce sledovať jeho prácu ako terapeut a liečiteľ. Som hrdý na to, že podporujem Yehudu v uvedení Psychofonetiky do Veľkej Británie, ktorá sa nepochybne stane novou hlavnou terapeutickou disciplínou.”

Yehuda Tagar has created a powerful and profound new psychotherapeutic approach based on the relationship between sound, gesture and emotion through which trauma and painful memories can be brought gently to consciousness for healing. He has shown us that our human sounds can give immediate access to our deepest truths and when combined with a creative and empowering psychotherapeutic relationship, individuals can quickly heal the barriers to their own joy and fulfilled, purposeful living. There is no doubt that Yehuda is a master of his new healing art and it is deeply inspiring to witness his work as a therapist and healer. I am proud to be supporting Yehuda in the introduction of Psychophonetics to the UK which will clearly become a major new therapeutic discipline.”

Dr. Rosy Daniel, Bsc. MBBCh.
konzultantka integratívnej medicíny, medicínska riaditeľka Health Creation,
riaditeľka fakulty integratívnej medicíny na Integrative Health Trust.

www.integratedmedicine.org.uk


Psychofonetika oceňuje komplexnosť ľudskej formy. Poníma ľudí ako multimodálnych, a rešpektuje ich ako ekologické bytosti. Je to prístup, ktorý ponúka možnosti liečiteľom pracujúcim v Afrike, lebo pripomína plnosť toho, čím by život mohol byť.“

Psychophonetics appreciates the complexities of the human form. It conceives of humans as multi-modal and it respects people as ecological beings. It is an approach which offers possibilities to healers working in Africa as it recalls the fullness of what living could be”.

Professor Stan Lifschitz
vedúci odborného tréningu klinických psychológov
Juhoafrickej univerzity, Pretoria


V júni 2002 som sa zúčastnil workshopu o Psychofonetike, ktorý viedol Yehuda Tagar na Prvej konferencii Juhoafrickej asociácie psychoterapie v Grahamstowne v Juhoafrickej republike. Bol som touto metódou fascinovaný. Navyše, táto metóda nie je viazaná na kultúru. Mám dojem, že má potenciál byť významným prínosom pre liečbu zneužitých a traumatizovaných osôb nielen v Juhoafrickej republike, ale aj v celej Afrike.
Ako prezident Svetovej rady pre psychoterapiu pobočka Afrika a vedúci odboru psychológie na University of the North, by som podporil psychofonetické poradnestvo a služby akýmkoľvek spôsobom v rámci mojich možností. Preto to vrelo odporúčam ktorémukoľvek podporovateľovi (sponzorovi).“

In June 2002, I attended a workshop on Psychophonetics presented by Yehuda Tagar at the First Conference of the South African Association of Psychotherapy, in Grahamstown, South Africa. I was very fascinated by the method. More so, the method is not culture-bound. My impression is that it has the potential of making a significant contribution in the treatment of abused and traumatized person not only in South Africa, but also in the whole of Africa.“
As the President of the World Council for Psychotherapy African Chapter and the head of the Department of Psychology, University of the North, I would support Psychophonetics counselling and services in any way possible within my capacity. Therefore, I strongly recommend it to any sponsor.”

Professor Sylvester Ntomchukwu Madu
prezident Svetovej rady psychoterapie, africká pobočka (WCP-AC)
vedúci odboru psychológie na University of the North, South Africa


Poznám Yehudu Tagara už mnoho rokov. Zoznámili sme sa pri propagácii holistických prístupov a programov pre vzdelávanie v oblasti zdravotnej pomoci pre profesionálov aj pre širšie komunity. Nielenže prinášal vášeň a integritu do jeho práce, mal aj zvuky a overenú metódu jeho poradenstva, ktorá môže byť použitá vo väčšine prípadov ľudských potrieb a tam, kde je potrebné vyjasnenie a vyjadrenie bolestných zážitkov. Mám osobnú skúsenosť s efektívnosťou jeho metódy a rozhodne by som odporúčal, aby táto metóda bola súčasťou kurikula inštitúcií a univerzít, kde sa vyučujú psychologické a poradenské technológie.”

I have known Yehuda Tagar for many years. He has been associated with me in the promotion of wholistic attitudes and programmes to educate healthcare professionals and the wider community. Not only does he bring passion and integrity into his work, he also has a sound and proven method with his counselling, which can be applied in most cases of human need and where clarification and expression of painful events is required. I have personal experience of the effectiveness of his method, and would highly recommend his work to be included in the curriculum of institutions and universities where psychological and counselling technologies are being taught.”

Dr. Here Singh
medicínsky riaditeľ Nedlands Whole Health Clinic, Perth
riaditeľ Austrálskej národnej rady Inštitútu celostného zdravia
Senior examiner for the Fellowship of the Royal Aus. College of G. P.


“Psychofonetické poradenstvo sa stalo neodmysliteľnou súčasťou mojej antroposofickej integrovanej komplexnej lekárskej praxe. Po mnoho rokov to bol chýbajúci článok v mojej lekárskej práci, pretože som postrádal formálny tréning v celostnom poradenstve, ktorý by bol kompatibilný s mojou antroposoficky založenou lekárskou prácou. Trojročný psychofonetický výcvik mi v kombinácii intenzívneho osobného rozvoja a prísne odborného poradenstva poskytol prostriedky pre skúmanie psycho-duchovného zázemia fyzických chorôb spoločne s mojimi pacientami. Tento hlboko-terapeutický Yehudov výtvor sa mi zdá prirodzeným a racionálnym rozvojom psychosofie Rudolfa Steinera a rozširuje antropozofickú medicínu do nových sfér. Prinieslo to obrovskú hodnotu do môjho osobného i profesionálneho života.
Psychofonetický poradenský proces umožňuje klientovi vstúpiť hlbšie do skrytých hlbín tela, duše a ducha. …… Psychofonetika mi otvorila kontinuum telo-duša-duch na laboratórny oltár mojej antropozofickej lekárskej praxe a inšpiruje ma k rozvoju tohto modality pre jeho diagnostický a terapeutický potenciál v oblasti klinickej medicíny.

Psychophonetics Counselling has become an essential part of my Anthroposophically integrated holistic general practice. For many years it was the missing link in my medical work, since I lacked a formal training in holistic counselling which was compatible with my Anthroposophically based medical work. The three year Psychophonetics training which combined intensive personal development with a stringent professional counselling training has provided me with the means of exploring together with my patients, the psycho-spiritual background to their physical illness. This profound therapeutic creation by Yehuda seems to me the natural and rational development of Rudolph Steiner’s Psychosophy and extends Anthroposophical Medicine into new domains. It has added enormous value to my personal and professional life.
The Psychophonetics counselling process allows the client to enter more deeply into the hidden depths of body, soul and spirit. ……Psychophonetics has opened up for me, the body-soul-spirit continuum on the laboratory altar of my Anthroposophical medical practice and inspires me to develop this modality for its diagnostic and therapeutic potential in the sphere of clinical medicine.

Dr. Raoul Goldberg
antroposofický lekár
medicínsky riaditeľ Syringa Health Centre, Cape Town
predseda Anthroposophical Medical Association of South Africa