fbpx

Obsah štúdia Školy empatie

Jednoročný základný kurz

„Holistický koučing osobného rozvoja“

Je to jednoročný tréning, ktorý kombinuje zručnosti pre zdravé hranice, osobnú odolnosť a energiu, osobný rozvoj, komunikačné a vzťahové schopnosti, vodcovské schopnosti a základné poradenské zručnosti, vlastnú starostlivosť a samoliečbu.

Tieto zručnosti úzko spolu súvisia a sú rozvíjané cez seba-uvedomenie, seba-transformáciu a rozpoznanie vlastných hraníc. Na tento rozvoj využívame nástroje psychofonetiky, metodickej empatie, pozorovanie duše a teoretický základ pre uľahčenie vhľadu. Viesť iných ľudí a viesť sám seba vyžaduje tie isté schopnosti.

Transformujeme životné výzvy na príležitosti pre osobný rozvoj, múdrosť a vodcovské schopnosti.

Študenti spoznávajú a osvojujú si zručnosti a techniky vedúce k tomu, že postupne prevezmú do vlastných rúk zodpovednosti za svoj osobný rozvoj, ktoré ešte neprevzali. K tomu je potrebné rozpoznať tieto oblasti a vstúpiť do nich vedomo. Počas prvého roka si študenti osvojujú vlastný vzdelávací a terapeutický proces.

Cieľom je sebapoznanie, rozpoznanie príčin a súvislostí vlastného správania a emócií – a obzvlášť možností, ako toto zmeniť želaným spôsobom. Súčasťou môže byť oslobodenie od závislostí, depresií, úzkostí, chronického vyčerpania, fyzických príznakov ochorení a podobne. Pracuje sa aj s psychosomatickými súvislosťami a so všetkými aspektami duše i tela.

Viac o psychofonetike »

Nosný fókus seminárov

 • Seminár 1.1: Základy psychofonetiky
 • Seminár 1.2: Sebauvedomenie a starostlivosť o seba
 • Seminár 1.3: Seba-manažment a metodická empatia
 • Seminár 1.4: Metodická empatia, hlboké líderstvo a osobný rozvoj
 • Seminár 1.5: Mentorské zručnosti
 • Seminár 1.6: Koučing a poradenské zručnosti

Obsah a zameranie 1. ročníka

Budeme sa venovať témam z následujúcich oblastí. Tieto témy budú nakombinované do jednotlivých seminárov podľa ich zamerania.

Životné udalosti a výzvy

Budeme sa venovať metodicky typickým situáciám a výzvam, ktorým človek čelí v živote, avšak z úplne iného pohľadu, než čo je obvyklé: z pohľadu vnútornej dynamiky duše.

 • vzťahy,
 • vnútorné deti,
 • konflikty, manažment hnevu a reakcie,
 • projekcie,
 • strachy a úzkosť,
 • rozhodovanie v živote,
 • prokrastinácia a bloky vôle,
 • poslanie a povolanie,
 • psychosomatika, imunita, únava,
 • vďačnosť, vyživovanie duše,
 • integrita, spoľahlivosť a pravdivosť.

Psychofonetické procesy

Psychofonetické procesy sú spôsobom napojenia sa na vnútornú dynamiku človeka – a tiež spôsobom sprevádzania cez nich na základe tohoto vnímania.

 • Fenomenológia skúseností: vnímanie, gestá, vizualizácia a hláska duše
 • Sekvencie prieskumu, posilnenia a získavania zdrojov
 • Prekonávanie reakcií – explozívne reakcie
 • Prekonávanie reakcií – implodované reakcie
 • Privlastnenie projekcií
 • Vnútorné dieťa – vnútorný dospelý
 • Liečenie spomienok
 • Zotavenie zo zneužitia
 • Zotavenie zo závislostí
 • Proces rozhodovania

Metodika

Základ metodiky tvorí metodická empatia, ktorá vytvára elementárne spôsoby chápania rôznych aspektov človeka a že v akom stave sa práve človek nachádza.

 • Privítanie a prizívanie – hlboké empatické odpovede,
 • Organizačné zručnosti – sumarizácia problému,
 • Zručnosti zosobnenia – výzva ako aktivácia hlbšej vôle,
 • Zručnosti uzavretia – aktivácia vôle ku konaniu,
 • Prianie – porozumenie, klasifikácia, vykonateľnosť a použitie priania,
 • Paralelné procesovanie – postaranie sa o seba v priebehu sprevádzania, koučingu alebo aj iných aktivít,
 • Zručnosti sebaempatie.

Zručnosti lídra a mentora

Aplikácia 7 podmienok duševného a osobného rozvoja na problematiku líderstva a vnútornej autority.

 1. Seba-starostlivosť – zodpovednosť za vlastné telesné a duševné zdravie a pohodu na základe vlastnej intuície.
 2. Hlboké líderstvo – vidieť ostatných z ich vlastného pohľadu – záväzok k empatii
 3. Seba-manažment – k vnútornému životu pristupujeme ako ku skutočnému, ktorý má dopad na nás
 4. Hľadanie hraníc – uznanie svojej vlastnej pravdy každého človeka – uznanie skutočností druhých – zdravé hranice
 5. Tvorba zodpovedných a pravdivých rozhodnutí a konanie na základe nich
 6. Vďačnosť a ocenenie
 7. Konzistentnosť

Teoretický základ

 • Povaha človeka a jeho vývoj
 • Vnútorné fungovanie duše
 • 12 zmyslov človeka
 • 4 kanály vnímania neviditelnej vnútornej reality
 • Prečo sú prahy a prekážky prítomné v živote
 • Transformácia duševných síl do schopností vnímania
 • Štruktúra psyché: duša ako metabolický systém skúseností
 • Vnútorné a vonkajšie hranice duše
 • Etické princípy psychofonetiky
 • Psychosofia

Aktivity v rámci kurzu

 • vyskúšanie nástrojov v akcii,
 • práca v dvojiciach – trénovanie nástrojov,
 • práca v malých skupinách mimo semináre,
 • tréning s verejnosťou a supervízia,
 • rozširujúce workshopy: chirofonetika, terapia umením.

Čo získate týmto kurzom

Základný ročník je náročným tréningom. Budete rozvíjať svoje latentné nástroje a vnímanie vo svojom tele a svojej duši, ktoré ste nepoužívali – aby ste vytvorili novú hĺbku empatie, ku ktorému ste predtým nemali prístup. Budete mať nové koncepty, ktoré Vám poskytnú nové chápanie skúseností v skupinovej a osobnej praxi.

Základný ročník si kladie za cieľ zvyšovanie zručností pre osobný, sociálny a profesionálny rozvoj ľudí cez rozšírené vnímanie a chápanie vnútorného a vonkajšieho sveta. Jedná sa o tréning, kde sa posuniete osobne či profesionálne na vyššiu úroveň účinnosti, udržateľnosti a tvorivosti, a tiež sa môžete stať efektívnymi mentormi pre ostatných, ktorí sa usilujú o to isté.

Začnete sa učiť používať silný nástroj psychofonetiky a metodickej empatie v každodennom živote.

Vaša schopnosť sebauvedomenia sa podstatne prehĺbi a získate viac porozumenia voči sebe.

Kurz vám umožňuje transformovať seba – rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie, aby ste boli nápomocní ostatným v ich vlastnom osobnom rozvoji.

Získate hlboké povedomie o povahe ľudskej bytosti a svete prostredníctvom poznatkov o antropozofii a psychofonetike.

Budete používať prácu s telom, slovné a umelecké sebavyjadrenie, aby ste sa prehĺbili a rozvíjali svoj potenciál.

Na konci kurzu budete schopní efektívne spracovať životné výzvy pomocou seba-terapeutických psychofonetických procesov – rozvíjať sa a rásť cez nich.

Podmienky štúdia »

Termíny celého kurzu »

Prihlásiť sa na štúdium »