fbpx

Stanovy PACESTANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
PSYCHOSOPHY ACADEMY OF CENTRAL EUROPE

ČLÁNOK 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.
Názov občianskeho združenia je Psychosophy Academy of Central Europe, v slovenskom jazyku Akadémia psychosofie pre strednú Európu. Oficiálna skratka je PACE.
2. Sídlo združenia je Clementisova 20, 900 27 Bernolákovo.
3. Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

ČLÁNOK 2
PREAMBULA
Psychosophy Academy of Central Europe je nezisková, mimovládna organizácia, usilujúca sa o výskum, vzdelávanie, podporu a propagáciu aktivít Psychosofie.
Psychosofia je myšlienkový smer v psychológii, ktorý založil Rudolf Steiner v Berlíne v roku 1910. Je zároveň rozvinutím téz Filozofie slobody (dielo R. Steinera, 1894) v oblasti psychológie.

ČLÁNOK 3
CIELE A ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
Hlavnými cieľmi združenia sú:
1. Vzdelávanie – Realizovať vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti životného poradenstva, Psychosofie a jej aplikácií.
2. Podpora a propagácia – Vytvoriť verejné a profesionálne povedomie o Psychosofii a jej príspevkoch pre spoločnosť prostredníctvom prednášok, seminárov, konferencií a príspevkov študentov Psychosofie v rámci rôznych združení, organizácií, vzdelávacích inštitúcií a služieb, ako aj vydávaním publikácií na podporu cieľov združenia.
3. Uznanie – Usilovať sa o verejné, profesionálne a štátne uznanie Psychosofie a jej praktických aplikácií.
4. Spolupráca a sociálny aspekt práce – Vytvoriť kontakty, výmeny a zdieľanie vzájomných príspevkov medzi PACE a inými relevantnými a podobne zmýšľajúcimi hnutiami v strednej Európe a ďalej vo svete.

ČLÁNOK 4
ČLENSTVO
1. Vznik členstva
Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, plne spôsobilá na právne úkony, na základe vyplnenia a registrácie prihlášky a zaplatenia členského príspevku a po schválení členskou radou. Člen súhlasí so zámerom, cieľmi a činnosťou združenia.
2. Druhy členstva
• 
Riadny člen
Riadnym členom sa môže stať fyzická osoba, podporujúca zámery a ciele združenia.
• Čestný člen
Čestným členom sa stáva fyzická osoba rozhodnutím členskej rady. Čestný člen má hlasovacie právo a môže byť volený do orgánov združenia a neplatí členské príspevky. Čestné členstvo zaniká rozhodnutím členskej rady.
3. Zánik členstva
Členstvo v PACE zaniká:
a) vystúpením z PACE, a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia,
b) vyškrtnutím správnou radou pace v prípade nezaplatenia členského príspevku za kalendárny rok, alebo zmenou rozhodnutia o čestnom členstve.
c) vylúčením. Člen PACE môže byť vylúčený z dôvodu poškodenia dobrého mena PACE hrubým spôsobom alebo z dôvodu poškodenia záujmu PACE hrubým spôsobom. Člen je prizvaný na rokovanie členskej rady PACE, ktorá rozhoduje o jeho vylúčení. Rozhodnutie o vylúčení musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi.
d) úmrtím
e) zánikom združenia

4. Zmena členstva
Vznikom nového druhu členstva zaniká predchádzajúci druh členstva.

ČLÁNOK 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
Člen má právo:
• podieľať sa na činnosti združenia podľa vlastného rozhodnutia a výberu v zmysle jednotlivých druhov členstva,
• využívať služby a výhody členstva poskytované združením v zmysle jednotlivých druhov členstva,
• obracať sa na orgány združenia s podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami,
• byť informovaný o rozhodnutiach združenia,
• podávať návrhy na zmeny stanov združenia v súlade s rokovacím poriadkom členskej rady.
Každý člen je povinný:
• obnovovať členstvo zaplatením povinného ročného členského príspevku (okrem čestného člena),
• dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia.

ČLÁNOK 6
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Orgánmi združenia sú:
1. členská rada
2. prezident
3. správca

ČLÁNOK 7
ČLENSKÁ RADA
Členská rada je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi združenia. Členskú radu zvoláva správca združenia najmenej jedenkrát ročne.
Členská rada môže byť zvolaná aj na základe písomného požiadania 1/3 členov.
Členská rada:
• rozhoduje o prijatí a vylúčení člena, rozhoduje o udelení a zrušení čestného členstva.
• schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
• menuje, odvoláva prezidenta a správcu a hodnotí ich činnosť.
• schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
• schvaľuje výšku povinného ročného členského príspevku
• schvaľuje rokovací poriadok,
• rozhoduje o zrušení združenia.
• vymenováva likvidátora v prípade likvidácie združenia.
Členská rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom.
Uznesenia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Na schválenie zmeny stanov sú potrebné najmenej 2/3 hlasov členov.

ČLÁNOK 8
PREZIDENT
Prezident je najvyšším predstaviteľom združenia. Zastupuje združenie vo veciach politiky a strategických zámerov. Je priamo volený a odvolávaný členskou radou.
Prvým prezidentom PACE je Yehuda Tagar, Clementisova 20, Bernolákovo.

ČLÁNOK 9
SPRÁVCA
Správca je štatutárnym a výkonným orgánom združenia. Je menovaný a odvolávaný členskou radou.
Zabezpečuje, riadi a zodpovedá za činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej rady, zvoláva členskú radu a zodpovedá za jej obsahovú prípravu. Do kompetencií správcu patrí:
• zvoláva stretnutia členskej rady.
• predkladá plán činnosti a správu o činnosti členskej rade.
• predkladá návrh výšky členského príspevku, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia.
• poveruje iných členov členskej rady výkonom niektorých kompetencií.
V prípade odstúpenia alebo odvolania správcu preberá jeho funkciu prezident, alebo poverený člen členskej rady, až do menovania nového správcu.

ČLÁNOK 10
HOSPODÁRENIE S MAJETKOM ZDRUŽENIA
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
Zdrojmi majetku sú:
• členské príspevky,
• príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
• výnosy z majetku,
• príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia, ktoré budú použité len na podporu cieľov združenia.
V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia v súlade so všeobecnými záväznými predpismi.

ČLÁNOK 12
ZÁNIK ZDRUŽENIA
Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členskej rady v súlade so stanovami. Ak zaniká združenie rozpustením, členská rada ustanovuje likvidátora. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia.