24.-25.11. Stretnutie s psychofonetikou – zážitkový transformačný workshop Bernolákovo

27Aby sa húsenica stala motýľom, musí sa úplne rozpadnúť. Nevyvíja sa takým spôsobom, ako by sme si predstavovali. Zo živého tvora sa rozpustí do dreňovitej rozloženej kvapaliny. Musí sa stať ničím a doslova zomrie. Nakoniec sa vytvorí v neznáme úplnej tmy. To znamená, že na to, aby sa stala motýľom, musí vstúpiť do úplne neznámeho miesta, vzdialeného miliónov kilometrov od svojej komfortnej zóny. Akonáhle sa to stane, práca motýľa nie je hotová, musí sa prebojovať z kukly, a to tiež nie je ľahký proces. Ale to je na tom to čarovné. Bojom z kukly získava silu krídel a ak nie je prítomný boj, húsenica nebude môcť lietať. Takže brutálny proces, v ktorom sa stáva ničím a potom si potrebuje vybojovať  cestu von z temnoty, je úplne nevyhnutný. Ak by niekto prišiel a otvoril kuklu s plne dotvoreným motýľom v ňom, motýľ by bol voľný, ale nebol by schopný lietať a nakoniec by predčasne zomrel. Celým týmto procesom sa plne vyvíja do krásneho a slobodného stvorenia.

Transformácia môže byť bolestivá a často u druhých vidíme iba konečný výsledok. Pravdou je – musíme zomrieť, znovu sa narodiť a posilniť naše krídla. Ak vytrváte, na druhej strane objavíte  niečo krásne,

Všetky zážitky a skúsenosti sa počas života človeka ukladajú špeciálnym spôsobom v ľudskom tele. Nie všetky sú ale ľahko dostupné bežnému rozpamätávaniu sa – potlačili sme spomienku, alebo sú z raného detstva a podobne. Napriek tomu všetky ovplyvňujú náš duševný život, sociálne vzťahy i telesné zdravie. Práve tie nevedomé, zabudnuté zážitky sú tie, ktoré nás môžu ovplyvňovať ešte viac, pretože nevieme, čo v nás pôsobí.
 
Psychofonetika umožňuje, aby sa vzorce správania, myšlienky, emócie, pocity, predstavy o sebe samom, reakcie a projekcie dali spojiť s momentom a príčinou ich pôvodného vzniku. Ošetrenie pôvodnej príčiny z minulosti umožňuje zrealizovať želané zmeny v súčasnosti. túžia niečo vo svojom živote zmeniť.
 
Tento workshop je navrhnutý pre vás tak, aby vám umožnil
• zažiť si hlbokú transformáciu,
• zažiť si hlbokú empatiu voči vám,
• zmeniť staré vzory,
• stať sa slobodnejšími,
• vyživiť a postarať sa o všetky svoje časti,
• prekonať to, čo vám bránilo v ceste,
• priniesť viac z vás do tohto sveta
a omnoho viac…
 
Všetko je vítané, nič nie je príliš malé alebo príliš veľké
Vaše pravé, skutočné, autentické JA čaká na vás.
 
Potrebujeme, aby vaša podstata žiarila v tomto svete.
 
Workshop je určený všetkým, ktorí
… túžia niečo vo svojom živote zmeniť,
… majú záujem dozvedieť sa viac o psychofonetike,
… uvažujú o štúdiu psychofonetiky.
 
Cena: 110€
Trvanie: 9.30 – 17.30
Miesto: ECCE HOMO, Clementisova 20, Bernolákovo

____________

Meeting psychophonetics – deep experiental transformational  workshop

For the caterpillar to become a butterfly, it has to fall apart completely. It does not evolve in the way we might think, but it dissolves from a living creature into a pulp of decomposed liquid. It has to become nothing and literally dies. Finally, it forms in the unknown of complete darkness. This means to become the butterfly, it must step into a completely unknown place, a million miles away from its comfort zone. Once this happens the butterflies job is not complete, it has to fight out of the cocoon and this is also no easy process. But here is the magical thing about this. The fight out of the cocoon builds the strength of the wings and if there is no fight the caterpillar will not be able to fly. So the brutal process of becoming nothing and then needing to fight out of the darkness is totally necessary. If someone had come along and cut open the cocoon with the fully formed butterfly in it, the butterfly would be free, but not able to fly and eventually die prematurely. But with the whole process, it fully evolves into the beautiful and free creature.

Transformation can be painful and often (in others) we only see the end result. Truth is- we need to die, be reborn and strengthen our wings. But there is something beautiful on the other side if you persevere.

Všetky zážitky a skúsenosti sa počas života človeka ukladajú špeciálnym spôsobom v ľudskom tele. Nie všetky sú ale ľahko dostupné bežnému rozpamätávaniu sa – potlačili sme spomienku, alebo sú z raného detstva a podobne. Napriek tomu všetky ovplyvňujú náš duševný život, sociálne vzťahy i telesné zdravie. Práve tie nevedomé, zabudnuté zážitky sú tie, ktoré nás môžu ovplyvňovať ešte viac, pretože nevieme, čo v nás pôsobí.
 
Psychofonetika umožňuje, aby sa vzorce správania, myšlienky, emócie, pocity, predstavy o sebe samom, reakcie a projekcie dali spojiť s momentom a príčinou ich pôvodného vzniku. Ošetrenie pôvodnej príčiny z minulosti umožňuje zrealizovať želané zmeny v súčasnosti. túžia niečo vo svojom živote zmeniť.

This workshop is designed for you to

  • • experience deep transformation,
  • • experience deep empathy towards you,
  • • change old patterns,
  • • become freer,
  • • get nurturing,
  • • overcome what stays in your way,
  • • bring more of you into this world
  • and more…

Everything is welcomed, nothing is too small or too big

Your true, real, authentic  YOU is waiting for you. We need your essence shine in this world.

The workshop is for ethose who
… want to change something in their lives,
… are interested in learning more about Psychophonetics,
… are considering studying Psychophonetics
 
Fee: 110€
Time: 9.30 – 17.30
Venue : ECCE HOMO, Clementisova 20, Bernolákovo
PRIHLÁSENIE / REGISTRATION:

Error: Contact form not found.